Elektronický zpravodaj pro pověřence – ukázkové číslo

1 Co upravuje nový zákon ZZOÚ upravuje některé záležitosti, kde odkaz na místní legislativu stano- ví přímo GDPR. ZZOÚ tak například rozšiřuje slučitelnost účelů i na situa- ce, kdy je zpracování nezbytné a při- měřené pro splnění povinnosti, která byla správci uložena , nebo úkolu ve veřejném zájmu. Dále stanoví, že dítě nabude způ- sobilosti k udělení souhlasu se zpra- cováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společ- nosti dovršením 15 let věku . Povinnosti správce, zpracova- tele a práva subjektu lze , je-li to ne- zbytné a rozsahem přiměřené, ome- zit k zajištění : ■ obranných a bezpečnostních zájmů ČR; ■ předcházení, vyhledávání a odhalo- vání trestné činnosti; ■ stíhání trestných činů; ■ výkonu trestu; ■ veřejného pořádku a vnitřní bezpeč- nosti; ■ jiného obecného veřejného cíle EU nebo členského státu (včetně daňo- vých, měnových či rozpočtových zá- ležitostí); ■ dohledové, kontrolní nebo regulační funkce spojené s výkonem veřejné moci. ZZOÚ stanovuje, která práva a povinnosti, v jakém rozsahu a za ja- kých podmínek lze omezit. Osobní údaje v médiích, vědě a kultuře ZZOÚ dále podrobněji řeší výjimky pro zpracování osobních údajů pro novinářské účely nebo účely akade- mického, uměleckého či literárního projevu , pokud zpracování slouží přiměřeným způsobem v nezbytném Nový zákon o zpracování osobních údajů V souvislosti s GDPR musí Česká republika přijmout nový zákon o zpracování osobních údajů (ZZOÚ), který jednak zruší stávající zákon o ochraně osobních údajů a jednak upraví některé otázky, jež GDPR přímo neřeší nebo v nichž jednotlivým státům umožňuje přísnější či méně přísnou úpravu. Návrh zákona se nyní projed- nává v Poslanecké sněmov- ně jako sněmovní tisk č. 138. Účinnosti by měl nabýt dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO POVĚŘENCE NOVÝ ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VZOR OHLÁŠENÍ DOZOROVÉMU ÚŘADU ŠIFROVÁNÍ, ANONYMIZACE, PSEUDONYMIZACE JAK GDPR ZMĚNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ ŠKOLNÍCH AKCÍ? H L Í D A C Í P E S P R O O S O B Y Z O D P O V Ě D N É Z A G D P R Ukázkové číslo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE5NTAy