Statutární zástupce firmy – prémiová verze | ročník IX • číslo 4 • srpen 2020 • Promo ukázka

ICT Statutární zástupce firmy | říjen 2020 30 N ejprve si musíme vymezit, jak se vypořádat se samotným pojmem umělé inteligence. Pravdou totiž zůstává, že existuje vel- ký definiční problém – co vše vlastně AI zahrnuje. Problém s definicí Známe totiž mnoho podob umělých inteligencí, a ne všechny musejí dosa- hovat určité úrovně „samostatnosti“. Nad AI dávno nelze přemýšlet coby nad informačním systémem, který s námi bude komunikovat jako člo- věk a jehož stvoření je tak blízko, ale přece tak daleko. Dnes už nás asi nešokuje, že se s umělou inteligencí setkáváme každý den, a dospěli jsme do fáze, kdy si ta- kových věcí jednoduše nejsme schop- ni všímat. Schválně si sedněte do auta, vezměte do ruky telefon, odemkněte jej, zadejte do navigace cíl a pusťte si oblíbenou hudbu ve streamovací apli- kaci. U které z uvedených aktivit vás umělá inteligence nedoprovázela? Pou- ze při usednutí do auta… Typy a druhy umělé inteligence S velkou nadsázkou můžeme tvrdit, že definic AI dnes existuje víc než způso- bů jejího využití. Zmíněný vtip má však v lecčems praktický základ. Umě- lou inteligenci můžeme dělit v techno- logickém pojetí na typy, druhy, vývo- jová stadia, ale i podle oblastí uplatnění. Pokud bychom se ovšem snažili najít jednotnou definici, nad kterou panuje všeobecná shoda, hle- dali bychom marně. Pro účely článku si proto vypo- můžeme ne zcela zdařilou definicí, s níž přišla 25. 4. 2018 Evropská komi- se v rámci sdělení Evropskému parla- mentu, Radě, Evropskému hospodář- skému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Dle zmíněného dokumentu považuje Komise za umělou inteligen- ci „systémy vykazující inteligentní cho- vání v podobě vyhodnocování svého okolí a následného rozhodování či vy- konávání kroků – s určitou mírou auto- nomie – k dosažení konkrétních cílů“. Proč lze tuto definici považovat za problematickou však není předmě- tem tohoto článku. Vývojová stadia umělé inteligence Lepší obrázek nám poskytne rozdělení AI podle vývojových stadií (viz gov- tech.com/computing/Understanding- -the-Four-Types-of-Artificial-Intelli- gence.html). První z nich, tzv. reactive machines, dobře známe třeba jako po- čítač Deep Blue, který v 90. letech po- razil Garryho Kasparova v šachách. Tento typ umělé inteligence je postaven na strojovém učení, jež umí vytvářet predikce a pravděpodobnosti Umělá inteligence vs. právo: Na co dát při pořizování AI pozor? Co si představíte pod pojmem „umělá inteligence“? Někdo Centrální mozek lidstva, tedy superpočítač z legendárního seriálu Návštěvníci, jenž dohlíží na Zemi; mladší generace zase komiksového asistenta jménem J.A.R.V.I.S., který řídil všechny chytré systémy Tonyho Starka, lépe známého pod přezdívkou Iron Man. O tom však následující článek nebude: Pojďme se spíš podívat, na co si dát pozor při pořizování umělé inteligence. Mgr. Josef Bátrla advokát v oblasti IT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE5NTAy