Manuál provozovatele budovy Manuál provozovatele budovy

Manuál provozovatele budovy

Praktické vzory a návody pro vlastníky a správce nemovitostí

Práce vlastníka či správce budovy je velmi náročná a vyžaduje znalost různorodých odvětví. Proto vám přinášíme multimediální publikaci Manuál provozovatele budovy, která na jednom místě shrnuje vše, co je ke správě a bezpečnému provozu budovy potřeba. Jádrem publikace je speciální webová stránka s desítkami užitečných vzorů a šablon pro vaši praxi!

Práce vlastníka či správce budovy je velmi náročná a vyžaduje znalost různorodých odvětví. Proto vám přinášíme multimediální publikaci Manuál provozovatele budovy, která na jednom místě shrnuje vše, co je ke správě a bezpečnému provozu budovy potřeba. Jádrem publikace je speciální webová stránka s desítkami užitečných vzorů a šablon pro vaši praxi!

V rámci prémiové verze budete mít navíc k dispozici online verzi publikace, kterou můžete prolistovat odkudkoliv i s možností full-textového vyhledávání.

Vyhrajte tablet a další skvělé ceny!
Objednáním této publikace jste automaticky zařazeni do letní soutěže.

Autor:

Výhody prémiové verze

`

3 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace:

Publikace Manuál provozovatele budovy vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že veškerá dokumentace, údržba a revize jednotlivých zařízení budovy jsou v souladu s nejnovější legislativou. Jádrem multimediální publikace je přístup na speciální web s desítkami užitečných vzorů, návodů, formulářů, seznamů, plánů a stanov.

Odborný průvodce jednotlivými povinnostmi vlastníka a správce budovy je doplněn vzory technické dokumentace, příslušnými normami a standardy a pravidly pro instalaci a údržbu inženýrských sítí. Zvláštní pozornost je věnována vzorovým dokumentům z oblasti požární bezpečnosti a krizového managementu. Nechybí ani přehled možných kontrol a inspekcí s vymezením práv a povinností kontrolovaného subjektu. Na speciálním webu naleznete také předvyplněné šablony rozúčtování provozních nákladů, které můžete ihned využít v praxi

Více informací o Manuálu provozovatele budovy naleznete v obsahu publikace. Aktuálnost a návaznost na platnou legislativu je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Vzorové strany:

Prolistujte si ukázkové strany publikace v režimu prémiové verze.

Výhody publikace:

 • Získáte právní jistotu: Odborné výklady aktuální legislativy, upozornění na časté chyby a nesprávnou interpretaci a aktuální vzory stavební, technické a bezpečnostní dokumentace.
 • Ušetříte čas: Požární řád, evakuační plán, stanovy družstva nebo společenství vlastníků, vzory revizních zápisů a další desítky předvyplněných dokumentů.
 • Minimalizujete svá osobní rizika: Vzorové krizové plány a příprava na jednotlivé krokové scénáře živelných pohrom, požárů a dalších krizí minimalizují riziko, že se budete osobně zodpovídat za vzniklé škody.

Komu je publikace určena:

Produkt Manuál provozovatele budovy je určen všem osobám, které při výkonu své profese odpovídají za bezpečný stav budov a pracovišť dle aktuální legislativy, tedy bezpečnostním technikům, jednatelům společností, mistrům, vedoucím provozů nebo pracovišť, dále bytovým družstvům, sdružením vlastníků bytových jednotek, správcovským firmám i samotným vlastníkům nemovitostí apod.

Specifikace:

Multimediální publikace obsahuje tištěnou publikaci (rozsah cca 500 stran ve formátu A5) a a privátní webovou stránku s aktuální legislativou a užitečnými vzory, formuláři, seznamy apod. Prémiová varianta navíc obsahuje online verzi publikace dostupnou odkudkoli na PC, tabletu či smartphonu s možností fulltextového vyhledávání, lupou a dalšími funkcionalitami.

Popis publikace:

Publikace Manuál provozovatele budovy vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že veškerá dokumentace, údržba a revize jednotlivých zařízení budovy jsou v souladu s nejnovější legislativou. Jádrem multimediální publikace je přístup na speciální web s desítkami užitečných vzorů, návodů, formulářů, seznamů, plánů a stanov.

Odborný průvodce jednotlivými povinnostmi vlastníka a správce budovy je doplněn vzory technické dokumentace, příslušnými normami a standardy a pravidly pro instalaci a údržbu inženýrských sítí. Zvláštní pozornost je věnována vzorovým dokumentům z oblasti požární bezpečnosti a krizového managementu. Nechybí ani přehled možných kontrol a inspekcí s vymezením práv a povinností kontrolovaného subjektu. Na speciálním webu naleznete také předvyplněné šablony rozúčtování provozních nákladů, které můžete ihned využít v praxi

Více informací o Manuálu provozovatele budovy naleznete v obsahu publikace. Aktuálnost a návaznost na platnou legislativu je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Vzorové strany:

Prolistujte si ukázkové strany publikace v režimu prémiové verze.

Výhody publikace:

 • Získáte právní jistotu: Odborné výklady aktuální legislativy, upozornění na časté chyby a nesprávnou interpretaci a aktuální vzory stavební, technické a bezpečnostní dokumentace.
 • Ušetříte čas: Požární řád, evakuační plán, stanovy družstva nebo společenství vlastníků, vzory revizních zápisů a další desítky předvyplněných dokumentů.
 • Minimalizujete svá osobní rizika: Vzorové krizové plány a příprava na jednotlivé krokové scénáře živelných pohrom, požárů a dalších krizí minimalizují riziko, že se budete osobně zodpovídat za vzniklé škody.

Komu je publikace určena:

Produkt Manuál provozovatele budovy je určen všem osobám, které při výkonu své profese odpovídají za bezpečný stav budov a pracovišť dle aktuální legislativy, tedy bezpečnostním technikůmjednatelům společností, mistrůmvedoucím provozů nebo pracovišť, dále bytovým družstvům, sdružením vlastníků bytových jednotek, správcovským firmám i samotným vlastníkům nemovitostí apod.

Specifikace:

Multimediální publikace obsahuje tištěnou publikaci (rozsah cca 500 stran ve formátu A5) a a privátní webovou stránku s aktuální legislativou a užitečnými vzory, formuláři, seznamy apod. Prémiová varianta navíc obsahuje online verzi publikace dostupnou odkudkoli na PC, tabletu či smartphonu s možností fulltextového vyhledávání, lupou a dalšími funkcionalitami.

Obsah publikace

1 Odpovědnost vlastníka a správce budovy

 • Vlastnictví a povinnosti vlastníka
 • Správa nemovitostí
 • Možnosti eliminace nebo snížení osobního rizika a odpovědnosti
 • Pronajímání nemovitostí
 • Úklid nemovitostí
 • Zabezpečení budovy a pracoviště v době koronaviru
 • Nový stavební zákon

2 Technická a stavební dokumentace, normy a standardy

 • Dokumentace povinně používaná, doporučená
 • BIM - projektování, realizace a provoz staveb
 • Softwarová podpora správy a údržby budov
 • Požadavky na stavby
 • Pasportizace  a inventarizace

3 Zajišťování revizí technických zařízení

 • Tlaková a plynová zařízení, kotelny, komíny, klimatizace
 • Elektrická zařízení
 • Zdvihací zařízení
 • Požadavky na vzduchotechniku
 • Osvětlení
 • Nakládání s vodami
 • Nová směrnice o energetické účinnosti (EED)

4 Inspekce a kontroly

 • Oblasti inspektorátu práce
 • Kontroly požární ochrany
 • Státní stavební dohled
 • Postup při kontrolách státní správy

5 Požární ochrana

 • Povinnosti a odpovědnost
 • Dokumentace požární ochrany
 • Základní povinnosti provozovatele činností v objektu
 • Opravy, rekonstrukce, modernizace, změny užívání

6 Prevence rizik

 • Kritický management
 • Zabezpečení budov
 • Kamerové systémy a GDPR
 • Nový zákon o zpracování osobních údajů a revize dokumentace ke GDPR
 • BOZP ve administrativě

7 Energetický management budov

 • Právní předpisy v oblasti energetické účinnosti budov
 • Energetický význam stávajících objektů a novostaveb
 • Systém managementu hospodaření s energií
 • Energetický audit
 • Energetické posudky
 • Využití energetického managementu k optimalizaci provozu budov

 

Speciální webová stránka přináší praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy ke každé kapitole, stejně jako legislativu týkající se správy a bezpečného provozu budov. Vzory jsou v editovatelné podobě a lze je přizpůsobit potřebám konkrétní firmy či organizace. 

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

František Kuda je vedoucím katedry městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a předsedou České společnosti městského inženýrství.

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Specialista na oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

Ing. Libor Sladký

Ing. Libor Sladký patří mezi experty v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Jeho návrhy řešení projektů se objevují převážně v objektech s vyšším bezpečnostním rizikem, školách a školních zařízeních a dalších tzv. měkkých cílů.

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

Jan Talášek

Jan Talášek je manažerem CAFM a odborným konzultantem se specializací na softwarovou podporu facility managementu a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat.

JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.

Dušan Ružič je zkušeným advokátem s mnohaletou právní praxí, specializujícím se kromě obecného smluvního práva také na právo nemovitostí včetně souvisejících práv zástavních, právo obchodní, pracovní, právo veřejných zakázek či právo stavební.

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

 PrémiovéStandardní
Tištěná publikace R R
Webová stránka se vzory, formulaři, plány, stanovami apod. R R
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení R S
Fulltextové vyhledávání R S
Lupa a interaktivní odkazy R S
Cena 5 490 Kč 3 990 Kč
 
Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

 

 

 

3 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

5 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů