Roční předplatné publikace Manuál provozovatele budovy

Roční předplatné publikace Manuál provozovatele budovy

Prémiová verze: 3 + 1 aktualizace zdarma!

Práce vlastníka či správce budovy je velmi náročná a vyžaduje znalost různorodých odvětví. Proto vám přinášíme multimediální publikaci Manuál provozovatele budovy, která na jednom místě shrnuje vše, co je ke správě a bezpečnému provozu budovy potřeba. Jádrem publikace je webová stránka s desítkami užitečných vzorů a šablon pro vaši praxi. Díky ročnímu předplatnému budete mít vždy k dispozici nejaktuálnější informace!

Autor:

Díky ročnímu předplatnému získáte každou 4. aktualizaci zdarma! Budete mít vždy k dispozici čerstvý přísun informací a legislativních změn na vašem stole.

7 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Výhody ročního předplatného:

Co díky ročnímu předplatnému získáte?
 

 • Každou čtvrtou aktualizaci vaší publikace Vám zašleme zdarma!

 • Nebudete se muset o nic starat, a přitom budete mít vždy čerstvý přísun informací a legislativních změn.

 • Platby za 3 aktualizace vám sjednotíme do jediné faktury, abyste měli jednodušší administrativu.

 • Ušetříte čas paní účetní ve vaší organizaci.

   

Popis publikace:

Publikace Manuál provozovatele budovy vám významně uspoří čas a přinese jistotu, že veškerá dokumentace, údržba a revize jednotlivých zařízení budovy jsou v souladu s nejnovější legislativou. Jádrem multimediální publikace je přístup na speciální web s desítkami užitečných vzorů, návodů, formulářů, seznamů, plánů a stanov.

Odborný průvodce jednotlivými povinnostmi vlastníka a správce budovy je doplněn vzory technické dokumentace, příslušnými normami a standardy a pravidly pro instalaci a údržbu inženýrských sítí. Zvláštní pozornost je věnována vzorovým dokumentům z oblasti požární bezpečnosti a krizového managementu. Nechybí ani přehled možných kontrol a inspekcí s vymezením práv a povinností kontrolovaného subjektu. Na speciálním webu naleznete také předvyplněné šablony rozúčtování provozních nákladů, které můžete ihned využít v praxi

 

 

Obsah publikace

 

1 Odpovědnost vlastníka a správce budovy

 • Rizika a odpovědnosti konkrétních osob odpovědných za bezpečnost budovy
 • Možnosti, jak eliminovat nebo snížit osobní riziko a odpovědnost
 • Problematika pronajímání nemovitostí podle občanského zákoníku

2 Technická a stavební dokumentace, normy a standardy

 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Knihy údržby a protokoly o provedených revizích technologických celků
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Bezpečnostní standardy pro technické prostory

3 Zajišťování revizí technických zařízení

 • Tlaková a plynová zařízení, kotelny, komíny
 • Elektrická zařízení
 • Zdvihací zařízení
 • Požadavky na větrání a osvětlení

4 Požární bezpečnost

 • Kvalifikace budovy podle kategorií ohrožení osob a majetku
 • Bezpečnostní standardy pro interiéry určené k pobytu osob
 • Instrukce pro udržování protipožárních zón, stěn a dveří
 • Směrnice a výpočty pro instalaci protipožárních prostředků

5 Inspekce a kontroly

 • Osoby a instituce oprávněné kontrolovat budovy a rozsah jejich pravomocí (Inspektorát bezpečnosti práce, Hasičský záchranný sbor a Státní stavební dohled)
 • Postupy jednotlivých typů kontrol a součinnost vlastníka nebo provozovatele budovy
 • Finanční a právní důsledky kontrol, možnosti odvolání

6 Prevence rizik

 • Zásady nepřetržité havarijní služby
 • Finanční a právní důsledky následků havárií
 • Příprava a aktualizace krizového plánu včetně krokových scénářů jednání v situacích ohrožení (záplavy a jiné přírodní katastrofy)
 • GDPR a jeho dopad na provoz kamerových systémů

7 Energetický management budov

 • Právní předpisy v oblasti energetické účinnosti budov
 • Energetický audit
 • Energetické posudky

 

Speciální webová stránka přináší praktické vzory, formuláře, šablony a check-listy ke každé kapitole, stejně jako legislativu týkající se správy a bezpečného provozu budov. Vzory jsou v editovatelné podobě a lze je přizpůsobit potřebám konkrétní firmy či organizace. 

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. vyučuje na katedře Ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakultě stavební, ČVUT v Praze.

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.

František Kuda je vedoucím katedry městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a předsedou České společnosti městského inženýrství.

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT.

Ing. Jiří Karásek, Ph.D.

Specialista na oblast stavebnictví a nízkoenergetických budov z pohledu dotačních a podpůrných programů, ekonomických aspektů snižování spotřeby energie v budovách a emisí skleníkových plynů.

Ing. Libor Sladký

Ing. Libor Sladký patří mezi experty v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Jeho návrhy řešení projektů se objevují převážně v objektech s vyšším bezpečnostním rizikem, školách a školních zařízeních a dalších tzv. měkkých cílů.

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

Jan Talášek

Jan Talášek je manažerem CAFM a odborným konzultantem se specializací na softwarovou podporu facility managementu a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat.

JUDr. Dušan Ružič, Ph.D.

Dušan Ružič je zkušeným advokátem s mnohaletou právní praxí, specializujícím se kromě obecného smluvního práva také na právo nemovitostí včetně souvisejících práv zástavních, právo obchodní, pracovní, právo veřejných zakázek či právo stavební.

Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 17letou praxí.

7 490 Kč
bez DPH a expedičních nákladů