kpt. Marek Kříženecký, Bc.

Kpt. Marek Kříženecký je absolventem FBI VŠB-TU Ostrava - obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Od roku 2013 je příslušníkem HZS Královehradeckého kraje. Zprvu působil jako mokrý hasič sloužící na centrální stanici Hradec Králové. V roce 2015 přestoupil na služební místo vrchní komisař – kontrolní činnost. Zároveň je vyšetřovatelem požárů HZS Královehradeckého kraje a konzultantem předkládaných dokumentací zdolávání požárů a autor metodické pomůcky pro zpracování dokumentace zdolávání požárů na území Královehradeckého kraje.

Další autoři

Ing. Jiří Nedbal

Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP.Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 19011, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (bezpečnostní technik) podle zákona 309/2006 Sb., koordinátorem BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a osobou odborně způsobilou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

PhDr. Irena Hajzlerová

Irena Hajzlerová působí jako ředitelka a archivní inspektorka Státního okresního archivu Karviná.Je autorkou vyhledávané publikace Spisová služba ve školské praxi. Nově začala spolupracovat na aktualizacích publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru Nakladatelství Forum. Mezi její další publikační počiny patří naučná kniha Karviná. Věnuje se také lektorství v oblasti spisové služby a archivnictví, a  to zejména v oblasti státní správy, samosprávy a školských institucí.

Ing. Stanislav Fiala

Ing. Stanislav Fiala působí jako metodik spisové služby s mnohaletou praxí v oboru správy dokumentů a dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě. Je členem odborných sdružení IRMS-CRG, akreditovaným lektorem a auditorem ISO 15489.Je spoluautorem překladu ISO 15489 a vedoucím  skupiny autorů Slovníku pojmů (aneb Základní pojmy z oboru správy dokumentů podle legislativy ČR a jejich výklad v kontextu mezinárodních norem a standardů).

Ing. Markéta Szotkowská

Markéta Szotkowská vystudovala Ekonomickou fakultu na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě se zaměřením na účetnictví a daně, kde získala v roce 2014 inženýrský titul. Již během studií absolvovala řadu stáží na účetních odděleních ve výrobních společnostech. Od roku 2014 krátce působila ve Finanční správě, kdy nastoupila na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. V roce 2015 se začala věnovat transferovým cenám, a to během svého působení u skupiny V4 Group. V současné době působí na pozici tax managera. V rámci své praxe se zaměřuje na komplexní ekonomické poradenství s důrazem na účetnictví a daně, zpracování odborných daňových stanovisek v oblasti přímých i nepřímých daní a mezinárodního zdanění

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Zakladatel české pobočky IFMA, v současnosti působí jako nezávislý konzultant u společnosti Hein Consulting. Vykonává poradenskou činnost v oblastech reorganizace FM podpory (včetně interních služeb), přípravy výběrových řízení na FM poskytovatele, auditů řízení FM a správy majetku, přípravy a řízení relokace podniků atd.V roce 1999 organizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, kde v letech 1999 – 2002 a 2012 – 2015 působil na pozici prezidenta. V roce 2015 mu byl udělen doživotní titul Čestný předseda IFMA CZ. Jako zástupce ČR je pověřen řízením příprav a překladu evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), světové normy ISO/TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a světové ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).  

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

Miluše Vítečková je původně učitelkou 1. stupně ZŠ, nyní působí jako odborná asistentka na PF JU v Českých Budějovicích, ale i jako lektor DVPP. V rámci oboru Učitelství pro mateřské školy vede semináře osobnostního a sociálního rozvoje, věnuje se tématu spolupráce školy s rodinou a dále začínajícímu učiteli.Zároveň je autorkou odborných článků a knih, ale i knih určených dětem. Realizuje výzkumné projekty, ale i projekty zaměřené na vzdělávání - je hlavní manažerkou již druhého velkého projektu určeného učitelům mateřských škol.