Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (tento předpis dále jen jako „občanský zákoník“) podpůrně upravují obsah smluvních vztahů, které společnost Nakladatelství Forum, s.r.o., IČO 271 80 271, sídlem Střelničná 1861/8a, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102396 (společnost Nakladatelství Forum, s.r.o. dále jen jako „Společnost“) uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti se třetími osobami – zákazníky (tyto osoby dále jen jako „Zákazníci“, tyto smluvní vztahy dále jen jako „Smlouvy“).
  2. Ustanovení čl. I., II., III., a IX. těchto OP („obecná ujednání“) tvoří nedílnou součást každé Smlouvy.
  3. Ustanovení čl. IV., V., VI., VII. a VIII. těchto OP („zvláštní ujednání“) tvoří nedílnou součást pouze té Smlouvy, jejíž obsah odpovídá příslušnému článku („zvláštnímu ujednání“) těchto OP.
 2. Sdělení před uzavřením Smlouvy
  1. Společnost sděluje, že:
   1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka, Společnost si neúčtuje žádné další poplatky),
   2. nepožaduje úhradu ceny před poskytnutím plnění (poskytnutím zboží či služby Zákazníkovi), není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak,
   3. ceny plnění jsou na webových stránkách Společnosti https://www.forum-media.cz/ (tyto webové stránky dále jen jako „Web“) uváděny:
    1. bez DPH,
    2. bez nákladů na zabalení a dodání zboží (viz. poštovné a balné),
    3. včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
   4. Zákazník – spotřebitel má právo od Smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Společnosti odstoupit v souladu se závaznými právními předpisy ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí zásilky (v případě Smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží) anebo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (v případě Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby),
   5. v případě odstoupení od smlouvy ponese Zákazník – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
   6. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Společnost. Na žádost a oproti úhradě případných nákladů Společnost poskytne Zákazníkovi kopii Smlouvy/daňového dokladu,
   7. s případnou stížností se může Zákazník obrátit na Společnost, a to na adrese office@forum-media.cz, příp. orgán dohledu nebo státního dozoru, zejména na:
    1. živnostenský úřad,
    2. Českou obchodní inspekci,
    3. Úřad pro ochranu osobních údajů.
   8. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Uzavření Smlouvy a její základní obsah
  1. Veškerá prezentace zboží a služeb Společnosti, zejm. prezentace umístěná na Webu (zboží a/nebo služby nabízené Společností dále jen jako „plnění“) je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít Smlouvu ohledně daného plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Objednávka plnění musí být písemná, objednávat plnění je možno zejména následujícími způsoby (společnost doporučuje provádět objednávky prostřednictvím Webu):
   1. prostřednictvím Webu,
   2. prostřednictvím elektronické pošty doručené na adresu office@forum-media.cz nebo info@forum-media.cz. Uzavřením objednávky telefonicky potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami.
   3. telefonicky. Uzavřením objednávky telefonicky potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami.
   4. Před závazným potvrzením objednávky učiněné prostřednictvím Webu má Zákazník právo zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
   5. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky Společností a potvrzením této skutečnosti Zákazníkovi. Uzavření Smlouvy Společnost neprodleně potvrdí Zákazníkovi informativním emailem na Zákazníkem zadaný email.
   6. Při platbě ceny plnění je Zákazník povinen uvádět variabilní symbol uvedený na daňovém dokladu (faktuře) Společnosti.
   7. Není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak, je cena za plnění splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury) Společnosti.
   8. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením ceny plnění:
    1. vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit Společnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.
    2. Společnost není povinna poskytnout plnění či jeho část.
   9. Do doby poskytnutí plnění Zákazníkovi je Společnost oprávněna od Smlouvy odstoupit. V takovém případě Společnost vrátí Zákazníkovi celou uhrazenou cenu plnění bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba přijata, případně na žádost Zákazníka na jiný účet jím určený.
   10. Objednává-li Zákazník poskytnutí služby, k níž sám poskytuje podklady (zejm. objednává-li zajištění inzerce v tištěném či elektronickém médiu vydávaném Společnosti ve smyslu ust. čl. VII. těchto OP a/nebo objednává-li poskytnutí reklamního plnění na konferenci pořádané Společností ve smyslu ust. čl. VIII. těchto OP), je povinen zajistit a v plném rozsahu odpovídá za to, že obsah jím poskytnutých podkladů:
    1. neporušuje právní řád České republiky, dobré mravy, zásady poctivého obchodního styku ani obecně respektovaný etický kodex reklamy,
    2. neporušuje žádným způsobem práva třetích osob, zejména autorská práva či jiná práva na ochranu duševního vlastnictví a práva na ochranu osobnosti či ochranu dobrého jména,
    3. nepoškozuje dobré jméno a/nebo oprávněné zájmy Společnosti.
    4. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí souvisejícího plnění, má-li důvodně za to, že výše uvedené požadavky obsah poskytnutých podkladů nesplňuje. V takovém případě Společnost bezodkladně písemně oznámí Zákazníkovi odmítnutí plnění včetně odůvodnění svého postoje a vyzve Zákazníka k nápravě (zejména poskytnutí podkladů, které by nenaplňovaly důvody pro odmítnutí plnění ze strany Společnosti). Neposkytne-li Zákazník Společnosti součinnost k odstranění namítaných vad, není Společnost povinna poskytnout dotčenou část objednaného plnění. Nárok Společnosti na odměnu i za tu část plnění, které z takového důvodu nebylo Zákazníkovi poskytnuto, zůstává nedotčen.
   11. Objednává-li Zákazník zboží a není-li dále v těchto OP uvedeno či ve Smlouvě sjednáno jinak, platí, že:
    1. daňový doklad (fakturu) Společnost připojí ke zboží,
    2. zboží bude Zákazníkovi zasláno doporučeně prostřednictvím České pošty, a to na adresu uvedenou v objednávce,
    3. záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Zákazníkem,
    4. jako doklad o záruce (záruční list) zakoupeného zboží slouží daňový doklad (faktura) Společnosti,
    5. při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší,
    6. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalu) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se Smlouvou tím, že je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu office@forum-media.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Společnost. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Zákazníka práva zboží reklamovat, umožňuje však Společnost možnost prokázat, že se nejedná o rozpor se Smlouvou,
    7. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Společnosti (výhrada vlastnictví), avšak nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka okamžikem převzetím zboží Zákazníkem.
   12. Místem pro uplatnění vad plnění je:
    1. v případě zboží doručovaného v České republice nebo služby poskytnuté v České republice adresa sídla Společnosti,
    2. v případě zboží doručovaného ve Slovenské republice nebo služby poskytnuté ve Slovenské republice adresa organizační složky Společnosti zřízené na Slovensku.
   13. Eventuálně poskytnuté slevy se nesčítají, není-li výslovně uveden opak. Slevu není možné uplatnit na plnění, které je zařazeno do akční nabídky, není-li výslovně uveden opak.
 4. Smlouva o účasti na vzdělávací akci
  1. Ustanovení tohoto čl. IV. OP se aplikují pouze na Smlouvy, na jejichž základě Společnost poskytuje Zákazníkovi službu – umožňuje mu účast na vzdělávací akci. Společnost nabízí zejména tyto formáty vzdělávacích akcí:
   1. seminář – jednodenní či vícedenní prezenční vzdělávací program,
   2. webinář – živě vysílaný seminář přes internet, který účastník sleduje na svém počítači,
   3. elektronický seminář (e-seminář“) – distanční seminář, v rámci kterého jsou Zákazníkovi emailem poskytovány v pravidelných časových intervalech (zpravidla s odstupem jednoho týdne) písemné podklady týkající se jednotlivých výukových lekcí,
   4. konference – jednodenní či vícedenní vzdělávací, informační a diskusní akce,
   5. distanční dlouhodobý vzdělávací kurz – zpravidla několika týdenní až několika měsíční vzdělávací kurz zahrnují kombinaci různých forem vzdělávání, z nichž většina je distanční,
   6. školení na míru,
   7. výše zmíněné dále jen jako „vzdělávací akce“.
  2. Objednávka musí dostatečně určitě vymezit vzdělávací akci, na níž je objednávána účast.
  3. Společnost je oprávněna požadovat úhradu ceny předem – využije-li tohoto práva, vystaví daňový doklad (fakturu) bezodkladně po uzavření Smlouvy.
  4. Zákazník může od Smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení Společnosti. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy ve lhůtě:
   1. více než sedmi (7) kalendářních dnů před plánovaným datem vzdělávací akce, resp. jeho zahájení, náleží Společnosti odstupné ve výši 50% ceny objednaného plnění,
   2. méně než sedmi (7) kalendářních dnů před plánovaným datem vzdělávací akce, resp. jeho zahájení, náleží Společnosti odstupné ve výši 100% ceny objednaného plnění, Zákazník je ale oprávněn určit za sebe náhradníka, který bude plnění čerpat namísto něj.
   3. Odstupné je vždy vypočteno z ceny bez zohlednění jakýchkoliv slev (dojde-li k odstoupení Zákazníka od Smlouvy, nárok na eventuálně poskytnutou slevu od počátku zaniká).
  5. Společnost si vyhrazuje právo:
   1. pořádání vzdělávací akce kdykoliv zrušit. V takovém případě Společnost bezodkladně vrátí celou uhrazenou cenu Zákazníkovi,
   2. specifikace a parametry vzdělávací akce kdykoliv změnit. Eventuální změny budou Zákazníkovi sděleny prostřednictvím Webu, případně prostřednictvím dalších informačních kanálů (zejm. emailem),
   3. omezit či zcela vyloučit z účasti na vzdělávací akci Zákazníka, který se bude chovat nevhodným způsobem (např. zneužívání chatovacích oken v průběhu webináře k jiným účelům než kladení dotazů lektorovi atp.).
  6. Po absolvování vzdělávací akce bude Zákazníkovi poskytnut certifikát o absolvování, který bude Zákazníkovi zasílán v elektronické podobě na e-mail uvedený v objednávce. Certifikát o absolvování distančního vzdělávacího kurzu je dále podmíněn úspěšným vypracováním závěrečného písemného či online testu, nebo vypracováním zadaného úkolu. Při neúspěšném vypracování je možné zažádat o zpoplatněné opakování testu. V případě online vzdělávacích akcí získá Zákazník nahrávku vzdělávací akce, která mu bude k dispozici do 3 měsíců od data konání vzdělávací akce.
  7. Zákazník je povinen uplatnit jakékoliv vady nejdéle ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní ode dne konání vzdělávací akce, jinak jeho práva z těchto vad zanikají. Reklamace vad musí obsahovat popis vytýkaných vad. V případě vad, za které odpovídá Společnost a které Zákazník řádně a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění.
  8. Společnost si vyhrazuje právo pořizovat na vzdělávacích akcích fotografie, na kterých mohou být zachyceni Zákazníci, pro své prezentační, propagační a marketingové účely. V případě, že Zákazník s eventuálním pořizováním fotografií nesouhlasí, obrátí se v místě konání vzdělávací akce na zástupce Společnosti, případně prosím uveďte tuto skutečnost ve své objednávce.
 5. Smlouva o předplatném časopisu, elektronického časopisu a portálu
  1. Ustanovení tohoto čl. V. OP se aplikují pouze na Smlouvy, na jejichž základě Společnost poskytuje Zákazníkovi zboží – jednotlivá vydání („čísla“) časopisu vydaná v průběhu sjednané doby (předplatného období).
  2. Objednávka musí dostatečně určitě vymezit časopis, elektronický časopis či portál, jehož předplatné je objednáváno.
  3. Není-li výslovně sjednáno jinak, platí, že první vydání („číslo“) časopisu či elektronického časopisu, které je v rámci předplatného objednáváno, je vydáním („číslem“), které bude vydáno bezprostředně po datu uzavření Smlouvy. Předplatné pro portál začíná běžet v den uskutečnění objednávky.
  4. Daňový doklad (fakturu) Společnost připojí k prvnímu číslu časopisu či elektronického časopisu, který je Zákazníkovi zasílán. Faktura k portálu bude zákazníkovi poslána elektronicky.
  5. Doba předplatného činí jeden (1) rok.
  6. Předplatné se automaticky prodlužuje o další rok, a to i opakovaně. Nemá-li Zákazník zájem o obnovu předplatného, musí Společnost písemně informovat, a to nejpozději ve lhůtě 6 týdnů před uplynutím stávajícího období předplatného.
  7. Zákazník je povinen uplatnit jakékoliv vady nejdéle ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní ode dne doručení časopisu, elektronického magazínu či přístupových údajů na portál, jinak jeho práva z vad zanikají. Reklamace vad musí obsahovat popis vytýkaných vad. V případě vad, za které odpovídá Společnost a které Zákazník řádně a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na výměnu poškozeného časopisu za bezvadný oproti vrácení poškozeného, případně slevu z ceny časopisu, není-li výměna možná.
 6. Smlouva o koupi aktualizované publikace či přístupu k ní
  1. Ustanovení tohoto čl. VI. OP se aplikují pouze na Smlouvy, na jejichž základě Společnost poskytuje Zákazníkovi zboží – aktualizovanou publikaci. Aktualizovanou publikací se rozumí publikace, jejíž obsah je průběžně doplňován a/nebo aktualizován. Aktualizované publikace mohou mít buď fyzickou podobu (zejm. tzv. „loose-leaf“ publikace) nebo elektronickou podobu (v takovém případě mohou být distribuovány, včetně aktualizací, buď na datovém nosiči, anebo prostřednictvím umožnění vzdáleného přístupu).
  2. Objednávka musí dostatečně určitě vymezit:
   1. aktualizovanou publikaci, která je objednávána,
   2. podobu (fyzická/elektronická), v jaké je aktualizovaná publikace objednávána.
  3. Objednáním aktualizované publikace Zákazník objednává:
   1. dodávku základního modulu aktualizované publikace a současně
   2. budoucí aktualizace aktualizované publikace, jejichž cena bude stanovena Společností v závislosti zejm. na rozsahu aktualizace.
  4. Odběr aktualizací lze sjednat i na bázi předplatného.
  5. Odběr aktualizací lze kdykoli zrušit písemným sdělením doručeným Společnosti. Vyřazení ze seznamu odběratelů aktualizací proběhne ve lhůtě pěti (5) pracovních dní. Ukončením aktualizačního servisu Zákazník bere na vědomí, že údaje a informace obsažené v aktualizované publikaci nemusí být postupem času v souladu s aktuálně platnou legislativou, prováděcími předpisy a dalším vývojem v příslušné oblasti.
  6. Daňový doklad (fakturu) za základní modul/aktualizace aktualizované publikace Společnost:
   1. připojí k základnímu modulu/aktualizaci,
   2. připojí k médiu se základním modulem/aktualizací,
   3. vystaví po umožnění vzdáleného přístupu k základnímu modulu/aktualizaci,
   4. v případě odběru aktualizací na bázi předplatného zašle elektronickou formou na e-mail objednatele.
  7. Společnost nepřijme zpět aktualizaci:
   1. je-li porušen originální ochranný obal či bezpečnostní pečeť u elektronických nosičů,
   2. činí-li lhůta mezi doručením aktualizace Zákazníkovi a jejím vrácením Společnosti delší více než 20 dnů,
   3. není-li to z povahy věci možné (došlo-li k poskytnutí aktualizace poskytnutím vzdáleného přístupu k ní).
  8. V případech uvedených v bodě VI. 7. je Společnost oprávněna požadovat úhradu ceny aktualizace a aktualizace bude (je-li to z povahy věci možné) vrácena Zákazníkovi.
  9. Je-li odběr aktualizací sjednán na bázi předplatného, prodlužuje se toto automaticky na další období, a to i opakovaně. Nemá-li Zákazník zájem o obnovu předplatného, musí Společnost písemně informovat, a to nejpozději 20 dnů po obdržení poslední aktualizace v rámci předplatného.
 7. Smlouva o zajištění inzerce
  1. Ustanovení tohoto čl. VII. OP se aplikují pouze na Smlouvy, na jejichž základě Společnost poskytuje Zákazníkovi službu – poskytnutí inzertního prostoru ve fyzickém či elektronickém médiu.
  2. Objednávka musí dostatečně určitě vymezit:
   1. médium, ve kterém má být plnění poskytnuto (optimálně uvedením názvu a data vydání, případně rozmezí dat vydání) a
   2. podobu inzerce (formát, umístění, termín uveřejnění a uzávěrku pro dodání inzerce).
  3. Daňový doklad (fakturu) vystaví Společnost nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne vydání média obsahujícího inzerci (plnění). V případě postupného plnění (zejm. inzerce rozložené do více médií a/nebo čísel příslušného média) je cena za celé plnění splatná nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne vydání prvního média obsahujícího inzerci.
  4. Společnost je oprávněna požadovat úhradu ceny za plnění předem. Společnost je v takovém případě oprávněna vystavit zálohovou fakturu, která je splatná nejpozději v termínu příslušné uzávěrky uvedeného ve Smlouvě. Nebude-li cena plnění řádně a včas uhrazena, není Společnost povinna poskytnout plnění. Daňový doklad, kterým dojde k zaúčtování zálohové faktury, vystaví Společnost nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
  5. Spolu s daňovým dokladem (fakturou) poskytne Společnost Zákazníkovi referenční výtisk příslušného média.
  6. Zákazník může od Smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení Společnosti. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy ve lhůtě:
   1. více než devíti (9) měsíců před plánovaným dnem vydáním média, v něm mělo být plnění obsaženo, náleží Společnosti odstupné ve výši 50% ceny objednaného plnění,
   2. devíti (9) až sedmi (7) měsíců před plánovaným dnem vydáním média, v něm mělo být plnění obsaženo, náleží Společnosti odstupné ve výši 70% ceny objednaného plnění,
   3. šesti (6) až dvou (2) měsíců před plánovaným dnem vydáním média, v něm mělo být plnění obsaženo, náleží Společnosti odstupné ve výši 90% ceny objednaného plnění,
   4. méně než dvou (2) měsíců před plánovaným dnem vydáním média, v něm mělo být plnění obsaženo, náleží Společnosti odstupné ve výši 100% ceny objednaného plnění.
   5. Odstupné je vždy vypočteno z ceny bez zohlednění jakýchkoliv slev (dojde-li k odstoupení Zákazníka od Smlouvy, nárok na eventuálně poskytnutou slevu od počátku zaniká).
  7. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti potřebou součinnost (zejm. dodat podklady pro plnění ve formě datového souboru), a to nejpozději ve lhůtě inzertní uzávěrky příslušného média, ve kterém má být plnění obsaženo.
  8. Zákazník je povinen dodat podklady dle technických podmínek uvedených v Mediakitu daného média, který Společnost Zákazníkovi bezodkladně na žádost poskytne. Společnost je oprávněna tyto podmínky měnit. V případě jejich změny je povinna Zákazníka včas informovat. Podklady mohou být dodány na CD/DVD na adresu sídla Společnosti nebo elektronickou poštou na email uvedený v objednávce.
  9. Není-li výslovně dohodnuto jinak, Společnost není povinna Zákazníkovi vracet poskytnuté inzertní podklady zpět a není povinna je ani archivovat.
  10. Neposkytne-li Zákazník Společnosti potřebnou součinnost (zejména neposkytne-li Společnosti veškeré podklady řádně a včas), není Společnost povinna Zákazníkovi poskytnout dotčenou část Objednaného plnění. Nárok Společnosti na odměnu i za tu část plnění, které z takového důvodu nebylo Zákazníkovi poskytnuto, zůstává nedotčen.
  11. V případě, že Společnost na základě podkladů dodaných Zákazníkem zpracovává plnění do výsledné grafické podoby, získává Zákazník možnost dvou korektur, jejichž cena je zohledněna v ceně plnění. Každá další korektura je hrazená poplatkem 500,- Kč bez DPH. V případě, že se Zákazník do 48 hodin ode dne odeslání výzvy Společnosti k navržené podobě plnění písemně nevyjádří, platí, že s ní souhlasí.
  12. Zákazník je povinen uplatnit jakékoliv vady nejdéle ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní ode dne vydání média, jinak jeho práva z těchto vad zanikají. Reklamace vad musí obsahovat popis vytýkaných vad. V případě vad, za které odpovídá Společnost a které Zákazník řádně a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění.
 8. Smlouva o poskytnutí reklamního plnění na vzdělávacích akcích
  1. Ustanovení tohoto čl. VIII. OP se aplikují pouze na Smlouvy, na jejichž základě Společnost poskytuje Zákazníkovi službu – reklamní plnění na vzdělávacích akcích (zejm. konferencích).
  2. Objednávka musí dostatečně určitě vymezit:
   1. vzdělávací akci, na které má být plnění poskytnuto (optimálně uvedením názvu, termínu a místo konání vzdělávací akce) a
   2. požadované plnění (specifikaci požadovaného reklamního plnění).
  3. Dále je vhodné, aby objednávka obsahovala informaci o partnerské kategorii Zákazníka a bližší informace o dodání podkladů či reklamních materiálů Zákazníka.
  4. Společnost je oprávněna požadovat úhradu ceny za plnění předem. Společnost je v takovém případě oprávněna vystavit zálohovou fakturu, která je splatná ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne vystavení. Nebude-li cena plnění řádně a včas uhrazena, není Společnost povinna poskytnout plnění. Daňový doklad, kterým dojde k zaúčtování zálohové faktury, vystaví Společnost nejpozději ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne konání konference nebo ode dne data připsání finančních prostředků na účet Společnosti, dle toho, která skutečnost nastane dříve.
  5. Zákazník může od Smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení Společnosti. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy ve lhůtě:
   1. šesti (6) měsíců a více před datem konání vzdělávací akce, náleží Společnosti odstupné ve výši 90% z ceny objednaného plnění,
   2. méně než šest (6) měsíců před konáním vzdělávací akce, náleží Společnosti odstupné ve výši 100% ceny objednaného plnění.
   3. Odstupné je vždy vypočteno z ceny bez zohlednění jakýchkoliv slev (dojde-li k odstoupení Zákazníka od Smlouvy, nárok na eventuálně poskytnutou slevu od počátku zaniká).
  6. Termíny a technické podmínky pro poskytnutí potřebné součinnosti ze strany Zákazníka (zejm. předání podkladů Společnosti, dodání reklamních materiálů Společnosti, doba vymezená pro stavbu stánku Zákazníka atp.) jsou uvedeny ve Smlouvě.
  7. Není-li dohodnuto výslovně jinak, Společnost není povinna Zákazníkovi vracet poskytnuté podklady a reklamní materiály zpět a není povinna je ani archivovat.
  8. Neposkytne-li Zákazník Společnosti potřebnou součinnost (zejména neposkytne-li Společnosti podklady a reklamní materiály řádně a včas, nepostaví-li včas stánek atp.), není Společnost povinna Zákazníkovi poskytnout dotčenou část objednaného plnění. Nárok Společnosti na odměnu i za tu část plnění, které z takového důvodu nebylo Zákazníkovi poskytnuto, zůstává nedotčen.
  9. Zákazník je povinen uplatnit jakékoliv vady nejdéle ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní ode dne konání vzdělávací akce, jinak jeho práva z těchto vad zanikají. Reklamace vad musí obsahovat popis vytýkaných vad. V případě vad, za které odpovídá Společnost a které Zákazník řádně a včas uplatní, vzniká Zákazníkovi nárok na přiměřenou slevu z ceny plnění.
  10. Společnost si vyhrazuje právo specifikace a parametry vzdělávací akce kdykoliv změnit, včetně zejm. změny formy vzdělávací akce z prezenční na distanční (on-line) (k takové změně formy vzdělávací akce se Společnost zavazuje přistoupit výhradně v případě, bude-li to okolnosti vyžadovat, zejm. bude-li to v souladu s nařízeními nebo doporučeními státních orgánů nebo bude-li to vyžadovat zejm. zájem na ochraně života, majetku či zdraví samotných účastníků vzdělávací akce). Eventuální změny budou Zákazníkovi sděleny prostřednictvím Webu, případně prostřednictvím dalších informačních kanálů (zejm. emailem).
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Otázky výslovně neupravené těmito OP a/nebo Smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
  2. Zpracování osobních údajů Společností probíhá v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti, ochranu oprávněných zájmů Společnosti a pro využití k marketingovým účelům Společnosti na základě oprávněného zájmu správce. Podrobnosti o zpracování osobních údajů Společností, o jejich ochraně a o právech zákazníků vyplývajících z poskytnutí jejich osobních údajů ke zpracování Společnosti jsou v podrobnostech popsány v Zásadách zpracování osobních údajů, jehož znění je k dispozici zde.
  3. V případě rozporu Smlouvy a těchto OP má přednost ustanovení obsažené ve Smlouvě.
  4. V případě rozporu „obecného ustanovení“ těchto OP (čl. I., II., III., a IX. těchto OP) se „zvláštním ustanovení“ těchto OP (čl. IV., V., VI., VII. a VIII.) má přednost ustanovení obsažené ve „zvláštních ustanoveních“.
  5. Tyto OP jsou platné a účinné od 1.3.2019. Jsou k dispozici v sídle a provozovnách Společnost nebo elektronicky na www.forum-media.cz.