Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Jana Černá Tomanová je psycholožka a psychoterapeutka se specializací na páry, rodiny a léčbu poruch příjmu potravy. Společně s dalšími kolegy v roce 2004 zavedli do Čech model účinné terapie poruch příjmu potravy – Vícerodinnou terapii. Má psychologickou poradnu v Liberci.

Další autoři

Ing. Petr Sysel, CLog.

V současnosti pracuje na pozici Production & Warehouse Manager u nadnárodní společnosti Banta Global Turnkey. Tato společnost zajišťuje služby v oblasti SCM pro globální řetězce v odvětvích Hi-Tech a Medical.

PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Působí jako konzultantka a lektorka komunikačních dovedností. Posledních několik let se intenzivně zabývá problematikou age managementu, mezigenerační spolupráce a pozitivního zohlednění věku a potenciálu lidí.Od roku 2002 se věnuje oblasti vzdělávání ve veřejné i soukromé sféře, v sociálních službách, v nemocnicích, ve školství i v neziskovém sektoru. Ve svých kurzech a workshopech se zaměřuje zejména na podporu a zlepšování mezilidských vztahů, zabývá se krizovou komunikací, řešením konfliktů při práci s lidmi, zvládáním změn a stresových situací a rozvojem emočních dovedností. Pracuje s týmy firem, poskytuje supervize, podporuje ve strategickém plánování nadace a neziskové organizace. Dlouhodobě se věnuje i vzdělávání starších dospělých a seniorů.

Bc. Karel Kuchařík

Pavel Soukup

Pavel Soukup začínal jako chemik v ČSAV; jako bezpečnostní technik působí od roku 1985.Šest let vykonával funkci ředitele příspěvkové organizace a deset let vedl vlastní soukromou uměleckou školu. Od roku 2001 působí jako poradce pro ředitele v oblasti BOZP a PO (specializace na školská zařízení v úrazové prevenci, a zvláště na MŠ a ZŠ), jako odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti prevence rizik, požární technik a koordinátor BOZP pro staveniště.

Ing. Michal Obrusník

Michal Obrusník je dlouholetým zaměstnancem veřejné správy s lektorskými zkušenostmi.Zabývá se řízením, metodikou, kontrolní činností a opravnými prostředky v oblasti správy místních poplatků. Účastní se připomínkových řízení novel právních předpisů s vazbou na správu místních poplatků. Procesní postupy dle daňového řádu využívá i v agendách řízení o porušení rozpočtové kázně a výkonu daňových exekucí.

Ing. Ondřej Ječný

Je vedoucím oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra České republiky.Elektronizací veřejných zakázek a elektronickými systémy pro veřejné zadávání se zabývá dlouhodobě. Soustředí se na centrální nákupy, které také v praxi koordinuje. Je členem meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje. meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020Více zde: http://www.nenen.cz/news/zapis-z-8-jednani-meziresortni-ridici-skupiny-pro-implementaci-strategii-elektronizace-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2016-az-2020/