Mgr. Lukáš Kohoutek

Lukáš Kohoutek působí řadu let v oblasti školství, prevence a adiktologie. Začínal jako lektor a později metodik preventivních programů Nekuřátka zaměřených na prevenci užívání tabákových výrobků a následně i dalších návykových látek. Stál v čele České koalice proti tabáku (dnes AdiPoint) a se svým týmem vybudoval Národní linku pro odvykání 800 350 000. V rámci certifikované preventivní organizace Jules a Jim se kromě jejího řízení specializoval na programy selektivní prevence a asistenci při šetření šikanování s následnými intervencemi. Vedl specializační studium pro školní metodiky prevence a je autorem několika odborných článků pro pedagogy. V posledních dvou letech byl ředitelem základní školy. Nyní se vrací do světa prevence ke svému oblíbenému DVPP, šetření šikanování a podpoře ŠMP. Působí též jako nezávislý konzultant v oblasti řízení škol pro jejich management a zřizovatele.

Další autoři

Ing. Ondřej Ječný

Je vedoucím oddělení centrálního nákupu Ministerstva vnitra České republiky.Elektronizací veřejných zakázek a elektronickými systémy pro veřejné zadávání se zabývá dlouhodobě. Soustředí se na centrální nákupy, které také v praxi koordinuje. Je členem meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 a pracovní skupiny pro funkčnost Národního elektronického nástroje. meziresortní řídící skupiny pro implementaci Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020Více zde: http://www.nenen.cz/news/zapis-z-8-jednani-meziresortni-ridici-skupiny-pro-implementaci-strategii-elektronizace-zadavani-verejnych-zakazek-pro-obdobi-let-2016-az-2020/  

Ing. Petr Fanta, Ph.D.

Petr Fanta je absolventem Vysoké školy ekonomické.Od mládí se vyznačoval zvídavostí a leností. Zvídavost ho přivedla k cestování, psychologii, filozofii, hudbě, filmu, biologii, chemii, geografii nebo kvantové mechanice. Snaží se nacházet stále nová a neobvyklá řešení, aby si ušetřil práci. Po zkušenostech z různých oborů působí od roku 2006 úspěšně jako nezávislý expert a evaluátor. Schopnost myslet mimo běžné hranice a relativně široký rozhled mu umožňují uplatňovat nová či analogická řešení i z jiných oborů.

Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu Národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší.

Ing. Monika Pidrmanová

Monika Pidrmanová vystudovala Technickou univerzitu v Liberci.Od roku 2001 se věnuje projektovému řízení. Je členem Komory projektových manažerů a má certifikaci IPMA B. V rámci svého prvního projektu ve veřejném sektoru vedla implementaci nemocničního informačního systému, následovaly projekty pro České dráhy a Českou poštu a další organizace. V roce 2010 se zaměřila na integrovaný záchranný systém. V této oblasti působí dodnes. Kromě projektového managementu má i několikaleté zkušenosti s liniovým řízením asi 30 osob, zejména vývojářů, ale i skupiny projektových manažerů.

Michaela Kučerová, MCS., MA

Michaela Kučerová pracuje jako metodička služby "Podpora vzdělávání v rodinách" v sekci Programy sociální integrace Člověka v tísni.V téže organizaci působila několik let jako doučovatelka sociálně znevýhodněných dětí a koordinátorka vzdělávacích programů v Praze. Vystudovala sociální politiku na London School of Economics.

Mgr. Martin Synkule, MA

Martin Synkule je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o.Mgr. Martin Synkule, MA je jednatelem Evropské rozvojové agentury, s.r.o. Absolvoval magisterské programy Evropská studia na Univerzitě Karlově a Mezinárodní vztahy na Durham University ve Velké Británii. V současné době dokončuje doktorské studium a zároveň přednáší na Univerzitě Karlově aktuální zahraniční problematiku. Přes 8 let se věnuje návrhům a realizaci projektů v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. Působil jako externí hodnotitel projektů Národní agentury, je registrovaným hodnotitelem Technologické agentury ČR a zároveň se podílel na vyhodnocování projektů financovaných ERDF. Má rozsáhlou zkušenost s programem Erasmus+, OP VVV a mnoha dalších.