Mgr. Martin Zástěra

Martin Zástěra je zakládající partner advokátní kanceláře AZ LEGAL, lektor a konzultant.

Získával praxi v advokátních kancelářích od roku 2008 až do roku 2015, kdy si otevřel samostatnou advokátní praxi a pak se následně v roce 2016 stal zakládajícím partnerem advokátní kanceláře AZ LEGAL. Má značné zkušenosti v oblastech práva obchodních korporací, pracovního práva, nemovitostí, trestního práva, insolvenčního práva a vymáhání pohledávek. Podílel se na přípravě a realizaci různých kurzů a školení, a to tematicky i jako lektor. Přednášel např. pro Nezávislý odborový svaz Policie ČR a další významné instituce.

Další autoři

JUDr. Jaroslav Stádník

JUDr. Jaroslav Stádník je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2006 obhájil rigorózní práci.V roce 2005 nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí do oddělení správních činností jakožto odvolacího orgánu proti rozhodnutím Úřadu práce ČR, kde od roku 2006 působil jako vedoucí tohoto oddělení a současně jako zástupce ředitele odboru. Podílel se na legislativních změnách zákona o zaměstnanosti. Od prosince 2011 byl vedoucím inspektorem Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu. V rámci své činnosti se zaměřuje převážně na problematiku zaměstnanosti a souvisejících otázek, problematiku pracovněprávních vztahů a správního řádu. Od června 2015 pracuje jako ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Je členem I. senátu rozkladové komise Ministerstva práce a sociálních věcí a Poradního sboru Úřadu práce ČR – Krajské pobočky pro hlavní město Prahu, Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání. Je autorem či spoluautorem řady odborných článků a publikací zejména z oblasti zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce (např.: Zákon o zaměstnanosti – komentář, Přehled judikatury k zákonu o zaměstnanosti, Agenturní zaměstnávání v komplexních souvislostech, Zákoník práce - komentář, C. H. Beck, 2015, Zákon o státní službě – komentář, Zákon o inspekci práce - komentář aj.). Ve své přednáškové činnosti se zaměřuje převážně na oblast zaměstnanosti, kontroly, správního řádu a zákoníku práce.

Mgr. Markéta Adámková

Je vedoucí legislativního oddělení odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Ve své pozici se zabývá jak přípravou legislativních textů, tak administrací veřejných zakázek a přípravou metodických a výkladových stanovisek MMR jakožto gestora zákona o veřejných zakázkách. Je spoluautorkou novel zákona o veřejných zakázkách a také nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování. Vede a podílí se na optimalizačních projektech ve firmách jak v České republice, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů a jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojení zaměstnanců na všech úrovních organizační struktury. Externě nejčastěji pracuje ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel firmy Trade FIDES, a. s.

Barbora Voráčová

Vystudovala DIFA JAMU, externě spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Je ředitelkou Storytelling o.s. a dramaturgyní olomouckého Divadla na cucky.Storytelling studovala v Norsku na Høgskolen i Oslo a jako stážistka jsem pracovala ve Skotském storytellingovém centru v Edinburghu.

Alena Jabůrková

Alena Jabůrková vystudovala střední pedagogickou školu s oborem učitelství pro mateřské školy. Dále vystudovala  bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium Management  vzdělávání. Všechna studia absolvovala na PdF UK v Praze.Má čtyřicetiletou pedagogickou praxi, z toho 28 let ve funkci ředitelky školy.Specializuje se na předškolní vzdělávání, publikuje. Je externí mentor a lektor pro oblast implementace kurikulární reformy v předškolním vzdělávání. Dále je spoluautorkou  výukových videí v rámci projektu Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání. Nyní působí jako lektorka a mentorka v různých krajích České republiky

Mgr. Jana Černá Tomanová, Ph.D.

Jana Černá Tomanová je psycholožka a psychoterapeutka se specializací na páry, rodiny a léčbu poruch příjmu potravy. Společně s dalšími kolegy v roce 2004 zavedli do Čech model účinné terapie poruch příjmu potravy – Vícerodinnou terapii. Má psychologickou poradnu v Liberci.