Mgr. Martin Zástěra

Martin Zástěra je zakládající partner advokátní kanceláře AZ LEGAL, lektor a konzultant.

Získával praxi v advokátních kancelářích od roku 2008 až do roku 2015, kdy si otevřel samostatnou advokátní praxi a pak se následně v roce 2016 stal zakládajícím partnerem advokátní kanceláře AZ LEGAL. Má značné zkušenosti v oblastech práva obchodních korporací, pracovního práva, nemovitostí, trestního práva, insolvenčního práva a vymáhání pohledávek. Podílel se na přípravě a realizaci různých kurzů a školení, a to tematicky i jako lektor. Přednášel např. pro Nezávislý odborový svaz Policie ČR a další významné instituce.

Další autoři

doc. Ing. Dana Dvořáková, , Ph.D.

Je zaměstnána na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, v současné době působí rovněž ve funkci proděkanky pro pedagogiku na Fakultě financí a účetnictví.Doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. je zaměstnána na katedře finančního účetnictví a auditingu Vysoké školy ekonomické v Praze, v současné době působí rovněž ve funkci proděkanky pro pedagogiku na Fakultě financí a účetnictví. Je absolventkou oboru Ekonomické informace a kontrola VŠE v Praze. V roce 2005 obhájila disertační práci v oboru finance a účetnictví a v roce 2008 habilitovala v oboru Účetnictví a finanční řízení. Od roku 2004 je členkou Evropské asociace účetních (EAA). V roce 2004 získala certifikát školitele Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Je autorkou knih s odbornou účetní tematikou (například Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 5. vyd., 2017), vysokoškolských učebních textů a řady příspěvků v odborných časopisech. Zabývá se přednáškovou činností pro veřejnost, zejména v rámci postgraduálních kurzů.

Ing. Martin Krejčí

Martin Krejčí vystudoval FSI ČVUT v Praze obor řízení jakosti a metrologie.Pracoval jako představitel vedení pro kvalitu v oblasti dodavatelů automobilového průmyslu, později jako poradce a lektor v poradenské společnosti. Dlouhodobě se věnuje poradenství v oblastech systémů managementu kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce, energetiky spotřebního řetězce dřeva. Věnuje se výchově a vzdělávání podnikových pracovníků v oblasti kvality, ekologie, energetiky, BOZP, systémů řízení a auditů a je také leadauditorem mezinárodní certifikační společnosti v těchto oblastech.

Mgr. Šimon Hradilek

Šimon Hradilek je vedoucím advokátem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

Mgr. Jakub Hornek

Jakub Hornek je interním doktorandem a přednášejícím na Katedře politologie IPS FSV UK. Od května 2019 působí v Legislativně-právní sekci Svazu měst a obcí ČR. Odborně se zaměřuje na oblast komunální politiky, a to především na problematiku malých obcí. Pravidelně publikuje v odborných periodikách. Byl řešitelem grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy „Zhroucené obce v České republice“.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Jan Gruber působí jako lektor a trenér vzdělávacích kurzů a kurzů osobnostního rozvoje, psychodiagnostik, se zaměřením na profesní komunikaci v náročných situacích, mentální hygienu a práci se stresem.Vyučuje na katedře andragogiky FF UK a je autorem čtyř knižních publikací z oboru. Nabízí efektivní a zajímavé komunikační metody, které jsou pro lidi dobře pochopitelné, užitečné a snadno aplikovatelné v praxi. Je absolventem jednooborové psychologie a doktorandského studia na FF UK v Praze, systematického psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii, krizové intervenci a dalšího vzdělání v sociálně-psychologických dovednostech.