Pavel Soukup

Pavel Soukup začínal jako chemik v ČSAV; jako bezpečnostní technik působí od roku 1985.

Šest let vykonával funkci ředitele příspěvkové organizace a deset let vedl vlastní soukromou uměleckou školu. Od roku 2001 působí jako poradce pro ředitele v oblasti BOZP a PO (specializace na školská zařízení v úrazové prevenci, a zvláště na MŠ a ZŠ), jako odborně způsobilá osoba (OZO) v oblasti prevence rizik, požární technik a koordinátor BOZP pro staveniště.

Další autoři

JUDr. Lenka Pargáčová

Lenka Pargáčová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde jej bol v roku 2008 udelený titul Mgr.a v roku 2009 titul JUDr. Je členka Slovenskej advokátskej komory. Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako praktikantka v Centre právnej pomoci v Bratislave, po ukončení školy ako notárska koncipientka. Lenka na pozíciu právnik nastúpila do advokátskej kancelárie CLServices, s.r.o. v roku 2009. Počas svojej praxe nadobudla skúsenosti najmä v oblasti zmluvného práva, korporátneho práva a finančného práva.

Ing. Jan Bílý

Odborný rada v oddělení datové podpory statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

MVDr. Milan Vodička

V letech 1993-2009 manažer nadnárodních softwarových firem, od roku 1995 daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR, v období 2011-2012 člen Prezidia KDP, od r. 2013 vedoucí Sekce pro informační technologie KDP ČR, člen sekce pro daně a pojištění Svazu průmyslu, člen Technology Tax Committee CFE Tax Advisers Europe. Bohatá publikační činnost v odborných periodikách.

Mgr. Lukáš Kohoutek

Lukáš Kohoutek působí řadu let v oblasti školství, prevence a adiktologie. Začínal jako lektor a později metodik preventivních programů Nekuřátka zaměřených na prevenci užívání tabákových výrobků a následně i dalších návykových látek. Stál v čele České koalice proti tabáku (dnes AdiPoint) a se svým týmem vybudoval Národní linku pro odvykání 800 350 000. V rámci certifikované preventivní organizace Jules a Jim se kromě jejího řízení specializoval na programy selektivní prevence a asistenci při šetření šikanování s následnými intervencemi. Vedl specializační studium pro školní metodiky prevence a je autorem několika odborných článků pro pedagogy. V posledních dvou letech byl ředitelem základní školy. Nyní se vrací do světa prevence ke svému oblíbenému DVPP, šetření šikanování a podpoře ŠMP. Působí též jako nezávislý konzultant v oblasti řízení škol pro jejich management a zřizovatele.

PhDr. Jana Schwallerová

Jana Schwallerová vystudovala historii, archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.Od roku 1999 pracuje v Archivu hlavního města Prahy (mezi lety 1999–2002 jako odborná archivářka, od roku 2002 dosud jako metodička spisové služby). Lektorsky se podílí na zajištění kurzů spisové služby na Magistrátu hlavního města Prahy.

Jan Frk

Jan Frk je jedním z vedoucích pracovníků firmy Software602.Problematice eGovernmentu se profesně věnuje již více než patnáct let. Pro svou erudici a bohaté praktické zkušenosti je často žádán jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy. S nimi mimo jiné spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů.