Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po novele ZZVZ 2023

Získejte potřebné know-how a snižte nejistotu při (nejen elektronickém) zadávání!

Termín: 1. 6. 2023 - 14. 6. 2023
Místo konání: Nakladatelství FORUM (1. patro), Praha 8

Vzdělávací kurz: Specialista veřejných zakázek po novele ZZVZ 2023

Máte na starost zadávání veřejných zakázek? V prvním čtvrtletí se ZZVZ dočká nového znění. Co si na zadavatele novela ZZVZ chystá? Jaké povinnosti obnášejí jednotlivé fáze zadávacího řízení? Jak zní nová práva účastníků řízení, o jaké doby se mění lhůty a jak je to s vyloučením z řízení? Náš kurz vás provede zadávacím řízením a jeho agendou ve světle nové legislativy!

18 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl kurzu

Náš komplexní a praktický vzdělávací kurz ucelí a upevní vaše znalosti v nejproblematičtějších krocích zadávacího řízení. Získáte tak jistotu, že se Vaše rozhodnutí opírají o nový zákon o veřejných zakázkách od června 2023.

Výhody certifikovaného kurzu

  • Ujasníte si zpracování zadávacích podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele za současného dodržení všech zákonných ustanovení.
  • Poznáte aktuální právní úpravu, včetně změn oproti předchozím úpravám.
  • Budete mít jistotu, že posuzujete a hodnotíte nabídky z hlediska splnění aktuálních zákonných povinností a kvalifikace.
  • Zvládnete nové požadavky na komunikaci v rámci zadávacího řízení.
  • Pochopíte přezkoumatelnost veškerých kroků zadavatele.
  • Porozumíte dodržování základních zásad (zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, zásada přiměřenost) v průběhu celého zadávacího řízení – rozhodovací praxe ÚOHS.

Komu je kurz určen

Vzdělávací kurz Specialista veřejných zakázek po novele ZZVZ 2023 je určen veřejným zadavatelům, zástupcům státní správy a samosprávy, dále sektorovým zadavatelům, zástupcům příjemců dotací a všem zájemcům. Velmi přínosný bude pro osoby rozhodující o podmínkách konkrétních zadávacích řízení, tedy pro vedoucí oddělení veřejných zakázek, referenty veřejných zakázek či odborné poradce z tohoto oboru.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. 

Obsah a harmonogram kurzu

Modul č. 1: Seminář 9–14 (1. 6. 2023)

Přípravná fáze a vyhlášení zadávacího řízení ve světle novely ZZVZ

 • Informační zdroje
 • Koncept základních zásad zadávání VZ včetně zásad „odpovědného“ zadávání, finančních limitů, druhů zadávacího řízení a výjimek v oblasti veřejného zadávání
 • Novinky v obsahu zákona o zadávání veřejných zakázek
 • Příprava zadávacího řízení –zadávací dokumentace, podmínky účasti v zadávacím řízení, požadavky na uveřejňování v této fázi zadávacího řízení, způsoby zahájení zadávacího řízení, předběžná oznámení
 • Vymezení předmětu VZ, problematika dělení VZ, nejčastější pochybení zadavatelů apod.
 • Podmínky účasti v zadávacím řízení – zaměření na technické a obchodní podmínky, podmínky kvalifikace (minimální úroveň, způsob prokázání, další související aspekty), možné způsoby spolupráce (poddodavatel, konsorcium)
 • Výhrada plnění, požadavky na poddodavatele
 • Stanovení pravidel pro hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost nabídky a kritéria hodnocení
 • Lhůta pro podání nabídek (jak má být dlouhá, kdy je nutné prodloužit a kdy je možné zkrátit), zadávací lhůta, jistota
 • Formální požadavky na zpracování nabídky a další administrativní úkony (prohlídka místa plnění), příprava na další fáze zadávacího řízení
 • Požadavky na elektronickou komunikaci s účastníky zadávacího řízení
 • Přiblížení rámcových dohod a DNS

Modul č. 2: Seminář 9–14 (7. 6. 2023)

Fáze zadávacího řízení od A do Z

Činnosti v rámci zadávacího řízení

 • Jednací řízení bez uveřejnění – podmínky použití, způsob realizace, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Úkony zadavatele ve fázi zadávacího řízení – povinnosti uveřejnění, poskytování zadávací dokumentace, poskytování a problematika vysvětlení zadávací dokumentace,
 • Otevírání nabídek a související možnosti průběh, výstupy, elektronická forma apod.
 • Hodnoticí kritéria – základní hodnoticí kritérium a další kritéria hodnocení, představení „best practice“ a aktuálních metod hodnocení, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Navazující postupy zadavatele – posouzení způsobilosti a kvalifikace, možnosti doplnění, změny v kvalifikaci
 • Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení – lhůty, postupy a možnosti
 • Výběr ekonomicky nejvhodnější nabídky, podpis smlouvy, ukončení zadávacího řízení, oznamovací povinnosti
 • Zrušení zadávacího řízení – podmínky pro fakultativní a obligatorní zrušení zadávacího řízení, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů

Modul č. 3: Seminář 9–14 (14. 6. 2023)

Vybrané postupy související s problematikou veřejných zakázek

 • Problematika MNNC – možnosti zadavatele, vysvětlení nejasností a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, náležitosti výstupů činnosti, dosavadní rozhodovací praxe orgánu dohledu a soudů
 • Procesní obrana: námitky – přezkoumání a rozhodnutí o námitkách, lhůty, pravidla a rozhodovací praxe
 • Procesní obrana: řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže – iniciace, správní řízení, základní pravidla a povinnosti zadavatele, předběžné opatření, nápravná opatření, sankce
 • Problematika změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
 • Konzultace dotazů

Modul č. 4: online test

JUDr. Barbora Karo

Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. Barbora je spoluzakladatelkou advokátní kanceláře KAROLAS Legal. Ve své praxi se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. V této oblasti se zaměřuje mimo jiné na přípravu a vyjednávání obchodněprávních smluv, poradenství dodavatelům při přípravě nabídek, zastupování v zadávacích řízeních a při uzavírání smluv se zadavateli a poradenství zadavatelům veřejných i sektorových zakázek při přípravě a komplexní organizaci zadávacích a koncesních řízení včetně PPP projektů dle zákona o zadávání.

Nakladatelství FORUM (1. patro), Praha 8

Zasedací místnost přímo v prostorách Nakladatelství FORUMMísto konání je bezbariérově přístupné.

Kudy?

a) autem - z centra Prahy směr Teplice, Troja, Kobylisy

b) metrem

  • trasa C Kobylisy - lze dojít pěšky nebo 1 zastávka tram č. 10 - zastávka Střelničná

c) tramvají č. 3, 10, 17 či 24- zastávka Kobylisy

d) autobusem č. 177, 152 - zastávka Kobylisy

Parkování

Doporučujeme k cestě do Nakladatelství využít MHD!

Zaparkovat zde lze v přilehlých ulicích, kde jsou parkovací automaty.

Mapa

Také doporučujeme