Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.

Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

Další autoři

Mgr. Kateřina Schönová

Zkušená dětská psycholožka s bohatou praxí v práci s dětmi s nejrůznějšími poruchami, psychickými nemocemi a traumaty. Zároveň působí jako lektorka programu Heroic Imagination Project Philipa Zimbarda.Vystudovala jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a aktuálně studuje doktorandský program Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF Univerzity Karlovy. Pracovala v dětské psychiatrické nemocnici Louny a také v Dětském krizovém centru, kde se potkávala s dětmi s nejrůznějšími potížemi, od poruch pozornosti, přes poruchy řeči, chování až po děti s potížemi v rodině a s traumaty. Nyní pracuje ve VFN v Praze, kde se setkává především s dospělou klientelou.Kontinuálně se vzdělává v psychoterapii a psychodiagnostických metodách. Má vzdělání v systemické rodinné terapii a v tomto směru ve svém vzdělávání formou supervizí pokračuje. 

Mgr. Lenka Hečková

Lenka Hečková působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s. jako vedoucí expertního týmu.

PhDr. Jana Konečná

PhDr.Jana Konečná je vedoucí oddělení nelegálního zaměstnávání při Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu.

Ing. Jaroslav Nedoma

Ing. Jaroslav Nedoma je lektorem kancelářských aplikací MS Office. S Excelem se setkává denně ve své praxi při zpracování analýz a statistických výstupů z databázových systémů.Každý rok proškolí přes 1000 osob v 700 hodinách výuky. Tabulkový editor Excel školí již od roku 2009, kdy začínal jalo balíčku Office 2003.

JUDr. Ladislav Jouza

Ladislav Jouza absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě se specializuje na pracovní právo a kolektivní vyjednávání. Několik let působil v pracovněprávním úseku Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce.V současné době je členem komise MPSV k přijímání opatření proti nelegální práci cizinců a pracovní skupiny ministerstva k legislativním opatřením v agenturním zaměstnávání. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce, je autorem různých právních rad i metodických článků v právnických i neprávnických časopisech. Za přínos teorii i praxi v oblasti pracovního práva mu byla v roce 2006 udělena bronzová medaile profesora Randy.

Ing. Jakub Kejval