Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D.

Štěpánka Uličná je specialistka v oblasti vedení, řízení, motivace a rozvoje pracovníků. Ve společnostech je zodpovědná za nastavení efektivních procesů náboru, výběru, adaptace, rozvoje, ale i propouštění pracovníků. Pomáhá zavádět motivační systém hodnocení a odměňování do různých typů organizací. Rozvíjí nejčastěji tyto kompetence pracovníků: komunikaci, motivaci, prezentaci, vyjednávání, argumentaci, vedení a řízení, kreativní myšlení prostřednictvím moderních vzdělávacích technik.

Nyní se soustřeďuje na podporu vedení a řízení týmů online (remote management) a nastavení systému podporující home office, výkonnost a spokojenost pracovníků.

Další autoři

Mgr. Václava Holušová

Pracuje v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na pozici vedoucí oddělení stavebních výrobků a technických zařízení v odboru státního zkušebnictví. Je zodpovědná za oznamování českých subjektů posuzování shody v oblasti stavebních výrobků a za kontrolu jejich činnosti. Také zastupuje ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví, což je poradní orgán Evropské komise.

Mgr. Jana Štybnarová

Mgr. Jana Štybnarová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a poté pracovala jako učitelka na základní škole. Později nastoupila na MŠMT, kde řešila problematiku evaluace, a to i v rámci projektů OPVK Kvalita I a Kvalita II. Podílela se na vedení projektu Cesta ke kvalitě, který se zabýval tematikou autoevaluace škol. Zároveň působila jako poradkyně autoevaluace. Absolvovala vzdělávání systemické supervize a koučování. Od roku 2017 je pedagogickou konzultantkou v 8. ZŠ Most a v současnosti také působí jako lektorka školských témat. Specializuje se na aktivní metody učení.

Mgr. Ludmila Šprachtová

Ludmila Šprachtová je ředitelkou Fakultní mateřské školy Sokolovská v Praze  8 a místopředsedkyní Asociace předškolní výchovy.Působí rovněž jako lektorka kurzů zaměřených na kurikulum podpory zdraví v MŠ, právní subjektivitu MŠ či tvorbu školního vzdělávacího programu. Publikuje v nakladatelství Verlag Dashofer a v odborném tisku.

Mgr. Ing. Radka Malinová

Radka Malinová je právnička, jež se specializuje na oblast daní, poplatků a cel.Pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv.

Ing. Jiří Štrupl

Ing. Jiří Štrupl – metodik celního řízení; Generální ředitelství cel. Od roku 2009 do současnosti pracuje jako metodik celního řízení na Generálním ředitelství cel v Praze. Předtím pracoval řadu let v praktickém výkonu činností celního řízení na Celním úřadě Mělník. Aktivně se účastní jednání na tvorbě evropské i národní legislativy, včetně mezinárodních jednání při Evropské komisi. Stanovuje s celostátní působností konkrétní postupy při převádění legislativy do praxe a vytváří metodiku pro oblast celního řízení, např. formou tvorby interních předpisů celní správy a stanovisek. Jeho pracovní zařazení zahrnuje též lektorskou činnost v rámci celní správy i vůči veřejnosti a spolupráci s ostatními orgány státní správy při výkonu jejich působnosti, zejména s orgány finanční správy v oblasti daně z přidané hodnoty.

Mgr. Michael Bátrla

Mgr. Michael Bátrla, akademický i profesní specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací.Mgr. Michael Bátrla, profesní i akademický specialista na kybernetickou bezpečnost a zabezpečení informací. Aktuálně působí na pozici Head of Security společnosti Rossum a také jako odborný pracovník na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Dříve působil jako konzultant kybernetické bezpečnosti se zaměřením na strategii, governance, řízení a posuzování rizik, compliance (vč. standardů ISO 27000) a cloudovou bezpečnost (AWS, MS Azure). Zkušenosti má mimo jiné z technologických společností, energického a finančního sektoru, veřejné správy, či vojenského a vesmírného průmyslu. U posledního jmenovaného se podílel na tvorbě mezinárodního standardu kybernetické bezpečnosti vesmírných systemů.