Martin Leskovjan

Působí jako country manažer společnosti Citadelo pro Českou republiku, která se zabývá etickým hackingem a službami IT bezpečnosti.

Tématům informační bezpečnosti, kryptotechnologií a kryptoměn se věnuje od roku 2013, přednášel na hackerských kongresech v ČR i v zahraničí o zneužití GSM sítě v praxi a dalších odborných tématech. Zabývá se právními otázkami IT bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Vystudoval Právnickou fakultu UK. 

Další autoři

Ing. Drahuše Šefčíková

Drahuše Šefčíková je školní inspektorka České školní inspekce Plzeňského inspektorátu.

Mgr. Martin Winter

Ve své praxi se kromě ochrany osobních údajů zabývá především obchodním a korporátním právemMartin Winter působí jako advokát v Praze. Právní služby poskytuje předním českým a mezinárodním společnostem, a to jak v rámci nejrůznějších transakcí, tak i při každodenním výkonu podnikatelských aktivit jeho klientů.

Ing. Jiří Štrupl

Ing. Jiří Štrupl – metodik celního řízení; Generální ředitelství cel. Od roku 2009 do současnosti pracuje jako metodik celního řízení na Generálním ředitelství cel v Praze. Předtím pracoval řadu let v praktickém výkonu činností celního řízení na Celním úřadě Mělník. Aktivně se účastní jednání na tvorbě evropské i národní legislativy, včetně mezinárodních jednání při Evropské komisi. Stanovuje s celostátní působností konkrétní postupy při převádění legislativy do praxe a vytváří metodiku pro oblast celního řízení, např. formou tvorby interních předpisů celní správy a stanovisek. Jeho pracovní zařazení zahrnuje též lektorskou činnost v rámci celní správy i vůči veřejnosti a spolupráci s ostatními orgány státní správy při výkonu jejich působnosti, zejména s orgány finanční správy v oblasti daně z přidané hodnoty.

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

Vladimír Smejkal je odborníkem v oblasti bezpečnosti organizací a řízení rizik, zejména v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů.Přes 20 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika a kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi především v oblasti ekonomiky a financí. V letech 2005–2006 byl rektorem Vysoké školy finanční a správní v Praze. Nyní působí jako profesor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a ve své kanceláři soudního znalce  v Praze. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem knih („Počítačové právo“, „Internet a paragrafy“, „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, „Řízení rizik“, E-government v českém právu“, „Autorskoprávní aspekty hromadných sdělovacích prostředků“) a článků z oblastí informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Podílí se také na legislativních pracích v ČR. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se elektronické komunikace. V letech 2001–2004 působil jako předseda subkomise pro právo informačních systémů Legislativní rady vlády České republiky, v roce 2004 jej vláda jmenovala členem Legislativní rady, jejímž členem je dosud.  

JUDr. František Vlasák

František Vlasák působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí téměř 20 let.Spolupodílel se na tvorbě řady právních předpisů z oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení (např. nového zákona o nemocenském pojištění), je autorem či spoluautorem několika publikací, odborným garantem oblastí „Nemocenské pojištění" a „Pojistné na sociální zabezpečení" pro Asociaci občanských poraden. Specializuje se na problematiku nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnanci a zaměstnavateli.  

Ing. Jiří Nedbal

Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP.Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 19011, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (bezpečnostní technik) podle zákona 309/2006 Sb., koordinátorem BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a osobou odborně způsobilou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.