Mgr. Jakub Dvořák

Jakub Dvořák vystudoval speciální pedagogiku, informační studia a psychologii. Je ředitelem soukromé školy Slunce, jejímiž součástmi jsou také SPC a PPP, a pracuje v organizaci poskytující širokou škálu sociálních služeb (Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.).

Těší ho, když nejlepší zájem dítěte není jen prázdná fráze. Rád se učí a zároveň rád vyučuje. Baví ho práce s dětmi ve třídě, diagnostika i poradenství s dospěláky v sociálních službách a mrzí ho, že na to má minimum času. Je akreditovaným supervizorem, ale univerzální recept na řešení všech problémů hledá stále neúspěšně. Štve ho zprofanování inkluze a je jejím zastáncem v tom pravém smyslu slova.

Další autoři

Mgr. Adam Novák, Ph.D.

Adam Novák je samostatným advokátem, který se ve své advokátní praxi zaměřuje především na právo životního prostředí, svobodný přístup k informacím a stavební právo. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Adam Novák rovněž působí v rámci Ústavu státu a práva AV ČR a díky své dřívější činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností.Adam Novák je samostatným advokátem, který se ve své advokátní praxi zaměřuje především na právo životního prostředí, svobodný přístup k informacím a stavební právo. V těchto oblastech také pravidelně publikuje. Adam Novák rovněž působí v rámci Ústavu státu a práva AV ČR a díky své dřívější činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností.

Ing. Petr Holyszewski

Ing. Petr Holyszewski je produktový manažer pro měřiče ve společnosti ENBRA a.s.Zároveň je také vedoucí technického oddělení MaR.

JUDr. Ing. Martin Adamec

Martin Adamec působí jako interní doktorand na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK a současně v AK Gřivna & Šmerda, s. r. o. Ve své praxi se zabývá obecným správním právem, správním řízením a zejména správním trestáním právnických osob. Je autorem několika článků a odborných statí.

Mgr. Václava Holušová

Pracuje v Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na pozici vedoucí oddělení stavebních výrobků a technických zařízení v odboru státního zkušebnictví. Je zodpovědná za oznamování českých subjektů posuzování shody v oblasti stavebních výrobků a za kontrolu jejich činnosti. Také zastupuje ČR ve Stálém výboru pro stavebnictví, což je poradní orgán Evropské komise.

PhDr. Václav Lídl

Václav Lídl je analytikem Výzkumného centra AMO se specializací na postsovětský prostor. Je doktorandem v oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval studijní stáž na University College London, Moskevské státní univerzitě a na Státním institutu ruského jazyka v Moskvě. Odborně se zaměřuje na zahraniční a vnitřní politiku post-sovětských zemí.

Mgr. Darja Habartová

Darja Habartová působí od roku 2007 v advokacii.Specializuje se na právo obchodních společností, občanské právo, obchodní právo a přeměny obchodních společností a družstev.