Mgr. Vlasta Macháčová

Odborná lektorka a konzultantka v oblasti vzdělávání, zaměřuje se mj. na aktivní učení, formativní hodnocení, projektové vyučování a společné vzdělávání. Má také bohatou praxi s učitelstvím v mateřské, základní a vyšší odborné škole. Za sebou má i školení v anglickém jazyce.

Další autoři

Ing. Michal Obrusník

Michal Obrusník je dlouholetým zaměstnancem veřejné správy s lektorskými zkušenostmi.Zabývá se řízením, metodikou, kontrolní činností a opravnými prostředky v oblasti správy místních poplatků. Účastní se připomínkových řízení novel právních předpisů s vazbou na správu místních poplatků. Procesní postupy dle daňového řádu využívá i v agendách řízení o porušení rozpočtové kázně a výkonu daňových exekucí.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

JUDr. Iva Kuckirová

V roce 2012 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Cca rok působila jako vedoucí pracovník personálního oddělení. Od roku 2013 nastoupila jako koncipientka do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Kalendové. V roce 2015 úspěšně absolvovala rigorózní zkoušku z oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako advokátka.

Ing. Petr Fráz

Cechmistr cechu mechanických zámkových systémů ČR, patří mezi přední experty v oblasti mechanických zábranných prostředků a je autorem několika patentů v této oblasti.Je spoluautorem technických norem  ve stavebnictví pro prevenci a ochranu majetku a aktivně působí na ÚNMZ v TNK 148.

JUDr. Lenka Příkazská

JUDr. Lenka Příkazská je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.Lenka Příkazská řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví, veřejných zakázek a problematice nemovitostí. Zabývá se litigacemi zvláště při vymáhání nároků souvisejících s porušením práva duševního vlastnictví, se zaměřením na ochranu průmyslových práv. V rámci veřejného práva zastupuje klienty kanceláře zejména v oblasti veřejných zakázek, včetně zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. S oblastí veřejných zakázek úzce souvisí také další oblast, které se JUDr. Příkazská věnuje, a sice oblast hospodářské soutěže, včetně práva nekalosoutěžního. Další oblastí, které se věnuje, je pracovní právo, zejména právní zastoupení klientů před soudy v pracovně-právních sporech. Je zapsána jako advokátka také ve Slovenské advokátní komoře. Věnuje se také publikační a školící činnosti. V loňském roce zabodovala v prestižním žebříčku měsíčníku Právní rádce, který ji zařadil do seznamu významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí.

Patrik Veselík