doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Antonín Jančařík vystudoval MFF UK v Praze, kde také získal titul Ph.D.

v oboru algebra. Od roku 2004 působí na katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK, kde se věnuje především využití her a výpočetní techniky ve výuce matematiky.

Další autoři

Ing. Lenka Capoušková

Lenka Capoušková se věnuje technologii certifikátů a certifikačních autorit řadu let, nejprve ve funkci produkt managera projektu Certifikační autority I.CA v rámci PVT, a.s., po založení společnosti První certifikační autorita, a.s., pracovala jako její ředitelka do října 2004.Současně také působila jako místopředseda představenstva společnosti. Nyní působí ve společnosti v pozici obchodního ředitele pro mezinárodní obchod. Dále pak zastává pozici místopředsedy představenstva D. Trust Certifikačné autority, a.s., partnerské společnosti poskytující certifikační služby na Slovensku.

PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Petra Bendová vystudovala Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku na PdF UP v Olomouci (2003), kde také v roce 2006 získala titul Ph.D. v oboru Speciální pedagogika.Pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Svítání, Pardubice, dále pak v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. v Hradci Králové a v MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s., Nové Město nad Metují. V současné době působí jako odborný asistent na Katedra speciální pedagogiky a logopedie Univerzity Hradec Králové a jako logoped v LOGOPRIM, s.r.o., Hradec Králové.

Kateřina Uveričová

JUDr. Michal Petr, Ph.D.

Michal Petr působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí.V rámci svého působení na Úřadě vedl zejména práce na novelizacích zákona o ochraně hospodářské soutěže souvisejícími s členstvím České republiky v EU a na přípravě nového programu leniency z roku 2007. Je spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a k zákonu o veřejných zakázkách, rozsáhle publikuje na téma soutěžního práva a vybraných otázek práva komunitárního. Současně předsedá rozkladové komisi Úřadu pro oblast hospodářské soutěže. Je aktivní i v akademické sféře, kde pracuje jako odborný asistent na Ekonomicko správní fakultě Masarykovy univerzity a na Právnické fakultě Univerzity Palackého, v obou případech v oboru soutěžního a evropského práva.

Ing. Pavlína Žďárková

Vystudovala VŠCHT Praha (obor chemie a analýza potravin). V současné době pořádá kurzy a přednášky s tématikou výživy dětí. Pracovala jako specialista na výživu projektu Cepík (vhodné stravování v mateřských školách) a jako výživový specialista firmy Medicon, kde také psala odborné články s tématikou výživy.Věnuje se individuálnímu výživovému poradenství. Konkrétně pořádá kurzy ve školách pro učitele, žáky – Jak děti naučit vhodnému stravování

RNDr. Vladimír Smolka

Vladimír Smolka pracuje jako specialista statistik trhu práce ve firmě TREXIMA spol.s r. o. Původní vzdělání získané v matematické informatice postupně rozšiřoval a prakticky uplatňoval v oblastech matematické statistiky, trhu práce,  tréninku  a  konzultací managementu. Od roku 1992 se věnuje výdělkové statistice a je jedním z architektů národních strukturálních šetření. Více než 10 let vedl vývoj a provozování Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který monitoruje úroveň výdělků a odpracovanou dobu zaměstnanců v ČR. Při vývoji  metodiky, implementaci a hlavně využívání výdělkových statistik pro ekonomické analýzy spolupracuje s Českým statistickým úřadem, Národohospodařským ústavem AV ČR, Českou národní bankou, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českomoravskou konfederací odborových svazů.