Tomáš Fencl

Tomáš Fencl je odborník v oblasti prevence rizik a požární ochrany s více než 20letou praxí.

Tomáš Fencl je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a v požární ochraně. Působí také jako specialista havarijního plánování a jako koordinátor BOZP na staveništi a je zároveň garantem akreditovaného kurzu a zkoušek osob odborně způsobilých k prevenci rizik při Domu techniky Pardubice. Je majitelem a jednatelem společnosti FENCL SAFETY s.r.o.

Další autoři

Ing. Tomáš Musil

Ing. Tomáš Musil se v oblasti managementu dotací z EU pohybuje již od roku 2006.Působí jako lektor, je autorem desítek úspěšných projektových žádostí a supervizorem více než 100 projektových žádostí (a to v rámci OP PI, OP PIK, OP RLZ, LZZ,OP Z). Je také hodnotitelem bakalářských a diplomových prací na soukromých i veřejných VŠ.

JUDr. Lenka Příkazská

JUDr. Lenka Příkazská je jedním ze tří společníků advokátní kanceláře HSP & Partners.Lenka Příkazská řídí pracovní tým, který se věnuje zejména právu duševního a průmyslového vlastnictví, veřejných zakázek a problematice nemovitostí. Zabývá se litigacemi zvláště při vymáhání nároků souvisejících s porušením práva duševního vlastnictví, se zaměřením na ochranu průmyslových práv. V rámci veřejného práva zastupuje klienty kanceláře zejména v oblasti veřejných zakázek, včetně zastupování klientů v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. S oblastí veřejných zakázek úzce souvisí také další oblast, které se JUDr. Příkazská věnuje, a sice oblast hospodářské soutěže, včetně práva nekalosoutěžního. Další oblastí, které se věnuje, je pracovní právo, zejména právní zastoupení klientů před soudy v pracovně-právních sporech. Je zapsána jako advokátka také ve Slovenské advokátní komoře. Věnuje se také publikační a školící činnosti. V loňském roce zabodovala v prestižním žebříčku měsíčníku Právní rádce, který ji zařadil do seznamu významných právniček, tedy úspěšných žen s velkým vlivem na obor a své okolí.

PhDr. Helena Franke, Ph.D.

PhDr. Helena Franke, Ph.D. pracovala v neziskové organizaci Otevřená společnost, o.p.s.jako koordinátorka projektu Rovnost 2.0. V současnosti působí jako školní psycholožka na soukromé ZŠ Univerzum v Praze, vyučuje psychologii na Akcent College a externě spolupracuje s PedF UK na výzkumu jazykových schopností romských dětí. Věnuje se také výzkumu a poradenské činnosti v oblasti rodiny, rodinné terapie a psychosomatických onemocnění.

Mgr. Adam Zbiejczuk

Adam Zbiejczuk patří k předním českým odborníkům v oblasti sociálních médií.Byl zodpovědný za on-line komunikaci mBank první dva roky jejího fungování v ČR, vedl social media týmy v agenturách Ataxo a H1.cz, podílel se na vzniku nástroje pro monitoring sociálních sítí Social Insider, organizuje setkání profesionálů BabelCamp a pravidelné večery BabelTalk. Je spolumajitelem agentury Influencer.cz, přes dva roky se stará o sociální sítě společnosti BMW Česká republika. Učí na KISK FF Masarykovy univerzity v Brně.

Mgr. Pavlína Tillová

Pavlína Tillová je právnička a specialistka na firemní compliance.V této oblasti má mnohaleté zkušenosti – jako vedoucí compliance působila ve velkých společnostech jako Pioneer Investments, ČSOB, Česká pojišťovna či Avant.

MUDr. Jiří Kofránek, CSc.