Logo AIVD
Seminář

Dozory a kvalifikace účastníků ve výstavbě

Jak splnit současné požadavky na dozor ve výstavbě i účastníky výstavby

Termín: 12. 4. 2017

Během stavebního procesu musí být dodržena celá řada požadavků nejen na výrobky zabudovávané do stavby, na projekční řešení stavby, ale i na kvalifikaci účastníků výstavby. Rozhodující roli sehrávají dozorové orgány, které při nesplnění těchto požadavků udělují nemalé sankce! Projektanti, stavbyvedoucí, technický dozor investora a koordinátor BOZP na staveništi proto musí umět prokázat odpovídající kvalifikaci.

5 290 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl semináře:

Seminář má za cíl seznámit účastníky s konkrétními požadavky právních předpisů v oblasti dozorů ve výstavbě a v oblasti požadavků ve výstavbě kladených na výrobky, stavbu a účastníky výstavby. Konkrétně se budeme opírat o právními předpisy v návaznosti na stavební zákon.

Dále upřesníme, jak vést stavební deník či v čem spočívá výkon stavbyvedoucího a projektanta. Řekneme si také, jaké jsou požadavky na „vyhrazená technická zařízení“

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář je určen především těmto profesím: projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor).

Další informace:

Každý účastník obdrží CERTIFIKÁT. V ceně jsou elektronické materiály, občerstvení a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

 

 

OBSAH CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 – 15,30)

 

 • Dozory ve výstavbě a jak se s nimi vypořádat: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí a koordinace BOZP ve výstavbě..
 • Požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
 • Požadavky na stavby podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
 • Požadavky na „vyhrazená technická zařízení“ podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb (tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení).
 • Jaké jsou kladeny požadavky na účastníky výstavby: projektant, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka a stavební dozor u staveb svépomocí
 • V čem spočívá výkon tzv. vybraných činností ve výstavbě – projektant, stavbyvedoucí.
 • Přehled prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/20006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.
 • Jak správně vést stavební deník?
 • Vedení dokumentace skutečného provedení stavby – rozsah a obsah, zjednodušená dokumentace (pasport stavby). 
 • Přechod stavby do užívání – varianty povolovacích procesů.
 • Metodické pomůcky MMR a ČKAIT pro účastníky výstavby – diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Ing. Jindřich Pater

Jindřich Pater je místopředsedou ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je autorizovaným inženýrem TZS, TPS a EA. Působí také jako člen Redakční rady časopisu Zprávy a informace ČKAIT a člen Hodnotitelské poroty Ceny Inženýrské Komory ČKAIT. Je autorem pomůcek elektronického profesního informačního systému ČKAIT PROFESIS. Spolupracuje s MPSV v rámci skupiny Bezpečnost na staveništi a s MPO ČR při Radě vlády pro stavebnictví.

Také doporučujeme