Logo AIVD
Vzdělávací kurz

3měsíční intenzivní kurz: Profesionální finanční řízení 2017

Kalkulace – výkonové ukazatele – optimalizace produkční činnosti – plán, forecast - investice

Termín: 30. 3. 2017 - 30. 6. 2017
Místo konání: Série videokurzů

Potřebujete se zdokonalit ve světě financí? Vylepšete vaše schopnosti zajišťovat a získávat kapitál vaší firmě a efektivněji a angažovaněji pracovat s jejími financemi. Využijte výhody našeho 3měsíčního intenzivního kurzu, který byl sestaven na základě požadavků našich klientů. Jednotlivé moduly jsou založeny na množství příkladů a případových studií a jejich mottem je maximální praktičnost a vaše aktivní zapojení. Kurz se zaměřuje na hlavní témata finančního řízení. 

34 990 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl kurzu

Tříměsíční intenzivní vzdělávací kurz byl sestaven tak, aby každý účastník nabyl praktické znalosti v oblasti finančního řízení, a to ve všech klíčových oblastech. Účastníci se prakticky naučí, jak správně zajistit strategické finanční řízení podniku, jak udržet finanční stabilitu firmy, jak splnit finanční cíle firmy a optimalizovat produkční činnost. Kurz cílí na svou praktičnost a aktivní zapojení účastníků.

Detailní program kurzu naleznete zde

Komu je kurz určen:

Vzdělávací kurz Profesionální finanční řízení 2017 je určen všem řídícím manažerům ve velkých, středních i malých firmách, kteří jsou praxí či vysokoškolským studiem s finančním řízením již obeznámeni, avšak potřebují své dovednosti prohloubit. Dále absolvování vzdělávacího kurzu vhodně poslouží manažerům ekonomických a controllingových útvarů, finančním a účetním specialistům převážně výrobních společností.

 

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi webinářů) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Podrobný program vzdělávacího kurzu 

1. MODUL: 1. seminář: 30. 3. 2017 (9:00-15:30) – Finanční zdraví a zdroj informací pro finanční řízení

1. Zdroj informací pro finanční řízení

  • Význam znalosti finanční stability, likvidity a rentability pro management podniku
  • Ostatní uživatelé finančních informací
  • Finanční, nákladové a manažerské účetnictví jako zdroj dat pro finanční rozhodování
  • Správně nastavené manažerské účetnictví pro účely řízení 

2. Analýza finančního zdraví firmy

  • Absolutní, rozdílové a poměrové finanční ukazatele a operace s nimi
  • Horizontální a vertikální analýza výkazů. Trendová analýza
  • Bilanční pravidla
  • Poměrové ukazatele a pyramidové rozklady
  • Finanční riziko a jeho analýza
  • Benchmarking
  • Manažerská rozhodnutí plynoucí z výsledků finanční analýzy

3. Fiktivní firma a zadání úkolu č. 1

2. MODUL: 1. samostudium: 31. 3.–12. 4. 2017

  • Studium z publikace zvolené lektorkou

3. MODUL:  1. webinář: 13. 4. 2017 (10:00–12:00) – Cash flow a řízení likvidity

  • Cash flow – sestavení, analýza jeho struktury
  • Interpretace peněžních toků a jejich využití pro finanční krátkodobé plánování a řízení
  • Pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál
  • Řízení pracovního kapitálu jako celku a jeho optimalizace
  • Hodnocení platební schopnosti firmy

4. MODUL: 2. webinář: 20. 4. 2017 (10:00–12:00) – Řízení pracovního kapitálu a jeho složek

  • Řízení pracovního kapitálu po složkách
  • Zásoby a vybrané nástroje jejich řízení
  • Pohledávky a vybrané nástroje jejich řízení
  • Případová studie – stanovení potřebné výše čistého pracovního kapitálu
  • Platební kalendář a ukázka jeho sestavení

5. MODUL: 1. workshop: 4. 5. 2017 (9:00–15:30) – Optimalizace produkční činnosti

1. Vztah mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem

  • Manažerské pojetí nákladů, fixní a variabilní náklady
  • Objem výroby, cena, analýza bodu zvratu
  • Provozní páka a riziko
  • Kalkulace (metody, druhy), rozpočty
  • Případová studie 1 – optimalizace výrobkového portfolia
  • Případová studie 2 – cenová tvorba

2. Zadání úkolu č. 2

6. MODUL: 2. seminář: 18. 5. 2017 (9:00–15:30) – Finanční řízení a výkonové ukazovatele

1. Value Based Management

  • Řízení firmy podle tvorby hodnoty
  • Hodnotové ukazatele řízení výkonnosti

2. Ekonomická přidaná hodnota (EVA) a její uplatnění v praxi

  • EVA entity a EVA equity
  • Konverze účetních veličin na ekonomické
  • Stanovení nákladů kapitálu
  • Možnosti využití a přínosy řízení dle EVA
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy
  • Uplatnění finančního řízení a využití výkonových ukazovatelů v praktických příkladech
  • Kvantifikace nákladů na kapitál konkrétní firmy
  • Kvantifikace ukazatele EVA konkrétní firmy

3. Systémy finančních a nefinančních ukazatelů

  • Řízení výkonnosti v souladu se strategií firmy
  • Komplexní systémy hodnocení výkonnosti
  • Tvorba systémů ukazatelů, výběr ukazatelů pro rozhodovací procesy ve firmě
  • Design systému měření, strategické mapy, stanovování cílů, design měřítek a cílových hodnot
  • Klíčové ukazatele úspěchu (Key Performance Indicators) 
  • Řízení implementace strategie, řízení změn, navázání odměňování na plnění cílů
  • Přezkoumávání výkonnosti, testování strategických map, aktualizace systému měření

4. Balanced Scorecards

  • Model Balanced Scorecard
  • Postup návrhu BSC

5. Zadání úkolu č. 3

7. MODUL: 3. webinář: 25. 5. 2017 (10:00–12:00) – Firemní investice

1. Pojetí investic a zdůvodnění jejich potřeby

2. Fáze investičního procesu a jejich obsah

3. Proměnné vstupující do hodnocení investic a jejich stanovení

  • Stanovení peněžních toků
  • Stanovení doby živostnosti investice
  • Stanovení nákladů kapitálu

4. Metody hodnocení efektivnosti investic založené na nákladovosti

5. Metody hodnocení efektivnosti investic založené na peněžních tocích z investičních projektů

  • Statické metody (peněžní příjem, průměrné roční cash flow, průměrná procentní výnosnost, …)
  • Dynamické metody (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index ziskovosti, diskontovaná doba návratnosti)

6. Citlivostní analýza a její nástroje

7. Případová studie

8. MODUL: samostudium: 26. 5.–7. 6. 2017

  • Studium literatury zadané lektorkou

9. MODUL – 2. workshop: 8. 6. 2017  (9:00–15:30) – Plán vs. forecast

  • Proč plánujeme a forecastujeme? Co je dobrý plán?
  • Druhy plánů a vazby mezi nimi
  • Proces plánování
  • Metody forecastingu
  • Jak účinně využít data z účetnictví
  • Zpětná a dopředná vazba
  • Nejčastější chyby při plánování
  • Stavba plánu a forecastu v praktických příkladech
  • Sestavení finančního plánu
  • Finanční analýza plánu a odchylková analýza
  • Případová studie – analýza plánování v konkrétní firmě
  • Kritika finančního plánu (hledání chyb v reálném plánu fiktivní firmy)

10. MODUL – závěrečný multiple choice test – k vypracování od 9. 6. – 30. 6. 2017

  • K získání certifikátu je třeba min. 70 % správných odpovědí
  • Výběr z více možností, vždy pouze jedna možnost je správná
  • Otázky vycházejí z jednotlivých modulů kurzu a jsou sestaveny lektorkou
  • 2 pokusy

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.

Série videokurzů

Místo konání:

Sérii videokurzů můžete sledovat na svém PC, notebooku nebo tabletu – pohodlně ve vaší kanceláři nebo doma bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. A nejen to. V rámci online poradny budete moci klást lektorovi i své otázky. Je to technicky velmi jednoduché – informace, jak se připojit, obdržíte včas od našeho zákaznického servisu e-mailem.