Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M.

Jiří Tilhon se v rámci své činnosti specializuje na vzdělávání, analýzy a prognózy v oblasti BOZP, zkušebnictví a certifikace. Rovněž je v rámci spolupráce s odborným pracovištěm Ministerstva životního prostředí posuzovatelem dokumentace prevence závažných havárií. Ing. Tilhon, Ph.D. je také vítězem národní soutěže Profesionál BOZP.

Další autoři

Mgr. Tatiana Behrová

Tatiana Behrová je školiteľka Úradu pre verejné obstarávanie Vo svojej praxi sa venuje aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu k projektom financovaným z fondov EÚ/ES, podieľala sa na realizácii desiatok metód, resp.Tatiana Behrová je školiteľka Úradu pre verejné obstarávanie Vo svojej praxi sa venuje aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu k projektom financovaným z fondov EÚ/ES, podieľala sa na realizácii desiatok metód, resp. postupov verejného obstarávania a realizovala viacero súťaží návrhov a súťažných dialógov; v rámci svojej špecializácie dlhodobo intenzívne prednáša o verejnom obstarávaní. Tatiana Behrová bola vymenovaná do funkcie poradkyne vykonávajúcej odborné činnosti pre predsedníčku vlády Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania.

Ing. Eva Sedláková

Eva Sedláková působí na odboru Ministerstva financí ČR, který zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému.Zpracovává koncepce daňové politiky v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a transformuje ji do daní z příjmů. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů zodpovídá za zpracování hodnocení dopadů regulace, věcných záměrů zákonů a prvotních návrhů právních předpisů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolům k nim, smlouvy o mezinárodní spolupráci při správě daní a vymáhání některých finančních pohledávek. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daní z příjmů vypracovaných orgány EU.

Ing. Jiří Žežulka

Jiří Žežulka z poradenské skupiny APOGEO se v minulosti zabýval strategií a koncepcí finanční správy ČR, tvorbou metodických a taktických postupů boje s daňovými úniky, koordinoval spolupráci správce daně s orgány činnými v trestním řízení a Finančně-analytickým útvarem MF ČR.Byl také odpovědný za vyšetřování případů nejrozsáhlejších daňových úniků, dále spolupracoval i na tvorbě daňové legislativy. Od roku 2002 působil v daňové správě. Od roku 2011 vedl Odbor řízení rizik na GFŘ ČR. Od roku 2014 vykonával funkci zástupce generálního ředitele GFŘ. Specializoval se na problematiku boje s daňovými úniky. Dále se může pochlubit bohatou publikační a přednáškovou činností v oblasti daňové a finanční kriminality. Na začátku roku 2016 nastoupil na pozici Tax Policy & Controversy Manager v poradenské skupině APOGEO. V rámci své nové pozice bude mít na starost oblast daňové politiky a řešení daňových sporů. Jeho specializací je poradenství v oblastech daňové kontroly, prevence daňových rizik, tax compliance a procesních postupů správce daně.

Mgr. Karel Huneš

Pan Karel Huneš je advokátní koncipient u firmy ARROWS advisory group. Specializuje se na stavební právo a development a zároveň také na samosprávu.

Mgr. Milena Mikulková

Speciální pedagožka, lektorka a poradkyně. Pracovala v pedagogicko-psychologické poradně. Aktuálně se věnuje práci s rodinou v rozvodové a porozvodové situaci, včetně mediace, asistovaného kontaktu a programům pro vzdělávání pěstounů.V roce 2000 ukončila studium na Filozofické fakultě, v roce 2005 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Již v průběhu studia pracovala v pedagogicko-psychologické poradně a věnovala se prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.

PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.Dále PhDr. Eva Vondráková působila jako vedoucí Pracovní skupiny k péči o nadané při MŠMT ČR a byla předsedkyní organizačního výboru 19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti Praha 2011.