Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Ing. Leo Tvrdoň je viceprezidentem Logistické akademie a od roku 2005 je členem Komory logistických auditorů.

Je expertem na problematiku modelování procesů pomocí dynamické simulace.

Další autoři

Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M.

Vladimír Smejkal je odborníkem v oblasti bezpečnosti organizací a řízení rizik, zejména v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů.Přes 20 let působí jako soudní znalec v oborech ekonomika a kybernetika, kriminalistika – ochrana dat a autorské právo. Podílel se na vyšetřování mnoha závažných trestných činů spáchaných v souvislosti s moderními informačními technologiemi především v oblasti ekonomiky a financí. V letech 2005–2006 byl rektorem Vysoké školy finanční a správní v Praze. Nyní působí jako profesor na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a ve své kanceláři soudního znalce  v Praze. Je členem vědeckých rad vysokých škol, autorem či spoluautorem knih („Počítačové právo“, „Internet a paragrafy“, „Právo informačních a telekomunikačních systémů“, „Řízení rizik“, E-government v českém právu“, „Autorskoprávní aspekty hromadných sdělovacích prostředků“) a článků z oblastí informatiky, práva, organizace a řízení, veřejné správy a e-governmentu. Podílí se také na legislativních pracích v ČR. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se elektronické komunikace. V letech 2001–2004 působil jako předseda subkomise pro právo informačních systémů Legislativní rady vlády České republiky, v roce 2004 jej vláda jmenovala členem Legislativní rady, jejímž členem je dosud.  

Jaroslav Nechyba

Působí v České agentuře pro standardizaci jako ředitel odboru Koncepce BIM. Od roku 2015 se angažoval postupně v různých činnostech spolku CzBIM, kde byl v roce 2016 zvolen do představenstva spolku a vykonával funkci místopředsedy. Poté se spolupodílel na přípravě odborných podkladů Koncepce zavedení BIM v ČR zpracovávané MPO.

Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský je inspektorem ICT bezpečnosti v České exportní bance.Mezi roky 2001 a 2007 pracoval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru interního auditu České konsolidační agentury. V současnosti se věnuje školení IT auditorů a také přednáší o bezpečnosti IT.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Jan Gruber působí jako lektor a trenér vzdělávacích kurzů a kurzů osobnostního rozvoje, psychodiagnostik, se zaměřením na profesní komunikaci v náročných situacích, mentální hygienu a práci se stresem.Vyučuje na katedře andragogiky FF UK a je autorem čtyř knižních publikací z oboru. Nabízí efektivní a zajímavé komunikační metody, které jsou pro lidi dobře pochopitelné, užitečné a snadno aplikovatelné v praxi. Je absolventem jednooborové psychologie a doktorandského studia na FF UK v Praze, systematického psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii, krizové intervenci a dalšího vzdělání v sociálně-psychologických dovednostech.

PhDr. Kristýna Titěrová

Působí jako programová ředitelka a vedoucí služeb pro pedagogy v rámci obecně prospěšné společnosti META, jež nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze, obor kulturologie. Podílela se na vzniku portálu www.inkluzivniskola.cz a vývoji vzdělávacích aktivit pro pedagogy v oblasti inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Vzdělávacím aktivitám, poradenství pedagogům a tvorbě a vývoji metodických materiálů se věnuje i nadále jako metodička a vedoucí služeb pro pedagogy. Dlouhodobě prosazuje inkluzivní opatření v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ. Od listopadu 2017 má na starosti i programové směřování organizace, networkové a advokační aktivity.

Bedřich Danda

Bedřich Danda je vedoucím představitelem občanských sdružení, jako Klubu historických vozidel Praha, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.Bedřich Danda je vedoucím představitelem občanských sdružení, jako Klubu historických vozidel Praha, Společenství autodopravců Čech a Moravy a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Dne 1. 9. 2010 byl jmenován náměstkem ministra průmyslu a obchodu.