Ing. Oldřich Petira, CSc.

Ing. Oldřich Petira, CSc. je absolventem VŠCHT v Pardubicích a již 48 roků v chemickém výzkumu a vývoji.

Dlouhodobě spolupracoval s MŽP, MZdr, MPO při přípravě a aplikaci legislativy pro ochranu životního prostředí a chemickou bezpečnost průmyslových výrobků.

Další autoři

Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková je výtvarnice, licencovaná arteterapeutka a členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics.Nabízí intenzivní sebezkušenostní kurzy, skupinové a individuální výtvarné kurzy, arteterapeutická sezení. Ve své práci využívá projektivní koláže Miroslava Huptycha a další imaginativní techniky. Nově též aplikuje ojedinělou techniku inspirovanou prací v hliněném poli a párovou arteterapii. Má zkušenosti jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé.

JUDr. Ladislav Jouza

Ladislav Jouza absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Dlouhodobě se specializuje na pracovní právo a kolektivní vyjednávání. Několik let působil v pracovněprávním úseku Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády se podílel na všech zásadních novelách pracovněprávních předpisů, zejména zákoníku práce.V současné době je členem komise MPSV k přijímání opatření proti nelegální práci cizinců a pracovní skupiny ministerstva k legislativním opatřením v agenturním zaměstnávání. Má širokou publikační a pedagogickou činnost v oblasti pracovního práva a personální práce, je autorem různých právních rad i metodických článků v právnických i neprávnických časopisech. Za přínos teorii i praxi v oblasti pracovního práva mu byla v roce 2006 udělena bronzová medaile profesora Randy.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.Od roku 1997 se soustavně věnuje lektorské činnosti zaměřené na oblast DPH. Je renomovanou autorkou četných publikací s daňovou tématikou, např. Uplatňování DPH - v EU a třetích zemích, Uplatňování DPH - v tuzemsku. Poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické poradenství ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Marek Třeštík

Marek Třeštík je projektovým manažerem a zkušeným lektorem školských dotačních programů. Jeho hlavní pracovní náplní v Evropské rozvojové agentuře je příprava projektových žádostí a administrace projektů z českých operačních programů, zejména z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost.Také se podílí na přípravě a realizaci projektů v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních programů.

Jan Frk

Jan Frk je jedním z vedoucích pracovníků firmy Software602.Problematice eGovernmentu se profesně věnuje již více než patnáct let. Pro svou erudici a bohaté praktické zkušenosti je často žádán jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy. S nimi mimo jiné spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů.

PhDr. Iva Ullrichová

Iva Ullrichová učila od roku 1991 na VŠE angličtinu v ekonomii a angličtinu v obchodním styku.Záhy se specializovala na angličtinu ve financích a účetnictví. Zároveň učila profesní odborníky Bankovního institutu finanční a bankovní angličtinu. Zkušenosti načerpala také na stážích ve Velké Británii, na University of West London. Vedla kurzy pro manažery významných firem. V současné době vyučuje angličtinu ve financích a účetnictví ve firmách a vzdělávacích agenturách. Pravidelně se zúčastňuje odborných seminářů, které pořádá Britská rada a Cambridge University Press.