JUDr. Iva Kuckirová

V roce 2012 absolvovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Cca rok působila jako vedoucí pracovník personálního oddělení. Od roku 2013 nastoupila jako koncipientka do advokátní kanceláře JUDr. Jaroslavy Kalendové. V roce 2015 úspěšně absolvovala rigorózní zkoušku z oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako advokátka.

Další autoři

Václav Chvalovský

Václav Chvalovský strávil převážnou část své profesionální kariéry v oblasti vývoje a zavádění podnikových IS (včetně vývoje software) v ČR a v zahraničí (Anglie, USA). V polovině 60.let začal jako programátor, prošel postupně mnoha vedoucími funkcemi, mnoho let se věnoval řízení projektů a na začátku tohoto století, než se začal věnovat výlučně výuce na University of New York in Prague (UNYP), pracoval jako Business Development Executive pro společnost Volkswagen/ŠkodaAuto v oblasti IS.V současné době je zástupcem vedoucího katedry Business Administration na UNYP a působí rovněž na pražské Metropolitní univerzitě.

Ing. Jiří Nedbal

Jiří Nedbal je zkušeným dlouholetým lektorem a konzultantem v oblasti BOZP.Je vedoucím auditorem systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN EN ISO 19011, osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (bezpečnostní technik) podle zákona 309/2006 Sb., koordinátorem BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb. a osobou odborně způsobilou podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Ing. Zdeněk Fildán

Zdeněk Fildán, lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie, je jednatelem firmy ENVI GROUP s.r.o., která se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.Působí v řadě firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení podle ISO 14001. Mezi stěžejní projekty, které Zdeněk Fildán řídí, patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. působí na katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde je přednášejícím a garantem předmětů „Konsolidovaná účetní závěrka“, „Pokročilé účetnictví“, „Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů“ a „Koncepční východiska a standardizace účetnictví veřejného sektoru“.Člen Výkonného výboru Komory auditorů ČR a předseda Výboru pro veřejný sektor tamtéž. Zároveň je společníkem v Konsolidus, s. r. o., zabývající se poradenstvím a vzděláváním v oblasti konsolidace účetních závěrek, dále společník auditorské společnosti AFC Center spol. s r. o. Jako autor a spoluautor se podílel na vzniku řady vědeckých a odborných publikací. Jde mimo jiné monografie „Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace“, která je zdaleka největší českou monografií na toto téma, dále „Goodwill. Principy vykazování v podniku“ a „Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví“.

Eva Hruštincová

Eva Hruštincová je hodnotitelkou a členkou komise projektu Ligy lidských práv Férová škola.

RNDr. Pavel Hajn