Mgr. Libor Kyncl

Další autoři

Mgr. Tomáš Liškutín

Tomáš Liškutín, advokát, je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal v roce 2010 titul Mgr.Na stejné fakultě navázal studiem v doktorském studijním programu (PhD.) na katedře občanského práva. Má zkušenosti z více než pětileté spolupráce s SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. a z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners. V současné době má vlastní advokátní kancelář. Specializuje se na právo občanské, obchodní a pracovní. Věnuje se rovněž odborné publikační činnosti a své příspěvky přednáší na vědeckých konferencích doma i v zahraničí.

Ing. Adriana Hrivnáčiková

Adriana Hrivnáčiková je konzultantom pre oblasť verejného obstarávania spoločnosti CFCU, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexného ako aj ad hoc poradenstva k procesom verejného obstarávania  a poskytovaním školiacich a lektorských služieb, a to pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dotovaných obstarávateľov ako aj pre záujemcov, uchádzačov a účastníkov.Od roku 2001 je odborne spôsobilou osobou na verejné obstarávanie. Počas svojej praxe realizovala desiatky verejných obstarávaní v oblasti tovarov, služieb i prác, pripravila mnohé interné smernice a manuály o verejnom obstarávaní a venuje sa aj špecifikám verejného obstarávania vo vzťahu k projektom financovaným z fondov EÚ/ES.

JUDr. Jiří Beran

Jiří Beran působí v odboru Legislativy finančního trhu na Ministerstvu financí ČR.Je vedoucím oddělení Bankovnictví a úvěry. Podílel se na tvorbě zákona o ochraně spotřebitele.

Mgr. Petra Koktavá

Petra Koktavá vystudovala filozofii a bohemistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Od roku 1998 pracuje jako redaktorka ve vydavatelství CCB. Je autorkou několika úspěšných publikací o obchodní korespondenci. V současné době se věnuje také problematice komunikace a rétorice.

Mgr. Michal Antoš, LL.M.

Michal Antoš je advokátem v advokátní kanceláři Šetina, Komendová & Partners s.r.o., ve které již pátým rokem působí. Ve své praxi se zaměřuje se především na právo obchodních korporací, problematiku compliance a závazkové právo. Zejména v oblasti práva obchodních korporací již publikoval řadu odborných článků, pravidelně přednáší a vystupuje na konferencích zaměřených právě na toto téma.

Mgr. Jaroslav Janoušek

Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast insolvenčního práva a souvisejících právních odvětví. Má zkušenost s nejrůznějšími typy případů od reorganizací dlužníků až po hromadné zastupování stovek věřitelů v insolvenčním řízení.Mgr. Jaroslav Janoušek působí jako advokát v advokátní kanceláři ARROWS s.r.o. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast insolvenčního práva a souvisejících právních odvětví. Má zkušenost s nejrůznějšími typy případů od reorganizací dlužníků až po hromadné zastupování stovek věřitelů v insolvenčním řízení.