Petr Stiegler

Petr Stiegler se většinu své profesní kariéry věnuje realizaci projektů eGovernmentu. V minulosti se podílel např. na budování Informačního systému datových schránek, zavádění CzechPOINTu na České poště nebo digitalizaci stavebního řízení. V současné době vede v rámci České agentury pro standardizaci tým, který se věnuje přípravě procesu atestací elektronických spisových služeb. Je vedoucí oddělení atestací eSSL České agentury pro standardizaci

Další autoři

Ing. Vladimír Vaněk

Vladimír Vaněk pracuje na pozici obchodního ředitele ve firmě Poski.com.Kromě obchodní činnosti u klientů, kde získává postřehy z terénu, je jeho specializací internetová reklama a poradenství v on-line problematice. V poradenství využívá svoje několikaleté zkušenosti ze společnosti Seznam.cz, na který se na semináři podrobněji zaměří.

JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Dana Hrabcová je odborníkem na pracovní právo v teoretické a zejména aplikační rovině.Působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své činnosti zúročuje dlouhodobé zkušenosti z praxe, postupně v pozici vedoucí právního odboru, vedoucí odboru ekonomiky práce podniku, místopředsedy Odborové ho svazu pracovníků obchodu, funkce zprostředkovatele a rozhodce MPSV a v pozici vedoucí právního odboru Kanceláře Veřejného ochránce práv. Je členkou Oborové rady pro pracovní právo. Věnuje se přednáškové, lektorské, poradenské a expertní činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky, dlouhodobě spolupracuje s Českou advokátní komorou. Vedle obecných otázek individuálního pracovního práva se specializuje zejména na problematiku odměňování závislé práce, kolektivního pracovního práva a sociálního dialogu v teorii a praxi. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných článků a publikací.

Ing. Pavel Boucník, Ph.D.

Pavel Boucník zastává pozici PDM Key User ve společnosti Siemens Industrial Turbomachinery.Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Zde také v roce 2003 získal doktorát. Mimo svoji hlavní pracovní náplň publikuje a věnuje se poradenské a konzultační činnosti v oblasti médií a Public Relations.

Ing. Dalibor Kačmář, Ph.D.

Dalibor Kačmář pracuje ve společnosti Microsoft na pozici ředitele serverové divize a má mimo jiné na starosti transformaci stávajícího IT do prostředí cloudu.Než přišel do společnosti Microsoft, vyučoval informatiku na mnoha univerzitách v České republice, USA a ve Finsku a externě pracoval jako regionální ředitel programu Microsoft Developer Network. V současnosti je také IT Committee Chairmen v Americké obchodní komoře.

Mgr. Karel Matuška

Karel Matuška absolvoval studium oboru archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.V roce 1996 nastoupil do tehdejšího 3. oddělení Státního oblastního archivu v Třeboni na pozici archivář – instruktor pro podnikové archivy. Od roku 2004 je vedoucím oddělení předarchivní péče a metodiky třeboňského oblastního archivu. Od roku 1997 se na území Jihočeského kraje pravidelně zabývá lektorskou činností v oblasti spisové služby. Od roku 2007 je externím spolupracovníkem Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při výuce spisové služby a archivnictví.

Mgr. Martin Ráž, M.Jur.

Martin Ráž je advokátem AK HAVEL & PARTNERS s.r.o. a specializuje se na problematiku nemovitostí, stavebnictví a smluv o dílo. exportu a mezinárodní právo soukromé (přeshraniční obchody a investice) a komplexní soudní a správní řízení, šířeji pak na problematiku veřejného sektoru, regulace a obchodních smluv jakéhokoliv typu.Zároveň se ve své praxi věnuje exportu a mezinárodnímu právu soukromému (přeshraniční obchody a investice). V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje především na problematiku vnitřního trhu EU, zadávání veřejných zakázek, právo veřejné podpory a právo ochrany životního prostředí.