PhDr. Zdenko Matula

Zaměřuje se na mezilidskou komunikaci, týmovou práci a efektivní vedení, motivování lidí. Podílí se na vzdělávání a rozvoji dovedností pedagogických pracovníků základních a středních škol v rámci spolupráce s občanskými sdruženími.

Další autoři

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je odborníkem na pracovní právo a v současné době působí v advokátní kanceláři PRK Partners.

Mgr. Magdalena Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská je daňovým  poradcem od roku 1997, dlouhodobě se specializuje na problematiku mezinárodního zdanění u fyzických i právnických osob, související sociální zabezpečení v rámci Evropské unie, vysílání zaměstnanců, a to i z hlediska daňového, sociálního i  pracovního práva.Ve své praxi zastupuje zahraniční manažery při jejich kontaktech s finančními úřady a také spolupracuje s českými zaměstnavateli, vysílajícími zaměstnance do členských států EU i do třetích států. Je autorkou publikace „Cizinci a daně“ a „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´Etat (Francie), dále často publikuje v odborných periodicích (Daňový expert, Daně a právo v praxi, Daňová a hospodářská kartotéka, Personální a sociálně právní kartotéka). V roce 2010 a v roce 2013 se stala v soutěži Daňař roku vítězkou v kategorii mezinárodní daně.

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D., ALog.

Ing. Leo Tvrdoň je viceprezidentem Logistické akademie a od roku 2005 je členem Komory logistických auditorů.Je expertem na problematiku modelování procesů pomocí dynamické simulace.

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Jan Gruber působí jako lektor a trenér vzdělávacích kurzů a kurzů osobnostního rozvoje, psychodiagnostik, se zaměřením na profesní komunikaci v náročných situacích, mentální hygienu a práci se stresem.Vyučuje na katedře andragogiky FF UK a je autorem čtyř knižních publikací z oboru. Nabízí efektivní a zajímavé komunikační metody, které jsou pro lidi dobře pochopitelné, užitečné a snadno aplikovatelné v praxi. Je absolventem jednooborové psychologie a doktorandského studia na FF UK v Praze, systematického psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii, krizové intervenci a dalšího vzdělání v sociálně-psychologických dovednostech.

Ing. Zdeněk Fildán

Zdeněk Fildán, lektor kurzů legislativy životního prostředí a podnikové ekologie, je jednatelem firmy ENVI GROUP s.r.o., která se zabývá poradenskými službami a vydavatelskou činností v oblasti průmyslové a podnikové ekologie.Působí v řadě firem jako externí podnikový ekolog a odborný poradce při zabezpečení souladu podniků s legislativními požadavky a při zavádění systémů řízení podle ISO 14001. Mezi stěžejní projekty, které Zdeněk Fildán řídí, patří tvorba a vydávání odborných publikací pro oblast podnikové ekologie. Publikace se zaměřují na všechny hlavní oblasti průmyslové ekologie: chemické látky a přípravky, prevence závažných havárií, chemické látky a přípravky na pracovištích, odpadové hospodářství, využívání a ochrana vod, problematika obalů, ochrana ovzduší, integrovaná prevence, integrovaný registr znečišťování a další oblasti.

Ph.Dr. Ivana Křížová, Ph.D.

Ivana Křížová vystudovala jednooborovou psychologii a doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2014 pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se vzdělává v klinické psychologii.Zároveň pracuji jako externí pedagog na Katedře psychologie Pedf UK a VŠO, kde vyučuji několik psychologických předmětů.