Logo AIVD
Multimediální publikace

Inspiromat pro učitelky mateřských škol – Standardní verze

Náměty, metodické rady, hry a inspirativní aktivity na podporu schopností a dovedností předškolních dětí

Obsáhlá publikace formátu A4 je plná zajímavých námětů, metodicky správných postupů, nápaditých her a dalších podnětných aktivit, které v souladu s 35 vývojovými řadami uvedenými v RVP PV všestranně podporují a rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku. K obohacení a zpestření vybraných činností přispějí inspirativní pracovní listy, které jsou k dispozici v online podobě a připravené k okamžitému vytištění.

2 890 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Poslední revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání odhalila mj. nedostatečně ošetřenou problematiku funkčních gramotností, zejména cizojazyčné, předmatematické, ICT a předčtenářské. Na trhu dlouho chyběla ucelená publikace, která by v plné šíři a zároveň v souladu s 35 vývojovými řadami nabídla návodné a inspirativní aktivity na podporu klíčových kompetencí dětí. Teď je tu ovšem Inspiromat pro učitelky mateřských škol a splňuje veškeré požadavky!

Inspiromat pro učitelky mateřských škol v deseti kapitolách kopírujících deset oborů spadajících do oblasti předškolního vzdělávání a výchovy atraktivním způsobem postihuje veškeré oblasti rozvoje dítěte. Navíc pomůže ve chvíli, kdy je řada učitelek bezradná, pokud jde o aplikaci některých méně obvyklých oborů, jako je např. multikulturní, mediální či technická výchova.

Prolistujte si ukázkové strany publikace Inspiromat.

Aktuálnost je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. Přečtěte si o výhodách aktualizačního servisu.

Výhody produktu

 • Provázanost s RVP PV, důraz na funkční gramotnosti a vývojové řady.
 • Neotřelé, názorné a nápadité aktivity, mnohé z nich s mezioborovým přesahem.
 • Vhodné modifikace činností pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Ucelená publikace je přehledně uspořádána do 10 kapitol pokrývajících deset oborů činnosti, obsahuje řadu atraktivních pracovních listů i bonus v podobě privátní webové stránky
 • Praktický, velký formát (A4) přispívá k přehlednosti textu a umožňuje lepší práci s kopírovatelnými pracovními listy.

Komu je produkt určen

Publikaci při své práci uvítají pedagogové mateřských škol i 1. stupně ZŠ, vychovatelky prvostupňových školních družin, ale i vedoucí oddílů a lektoři kroužků v zařízeních zajišťujících volnočasové aktivity dětí.

Specifikace produktu

Tištěná publikace (dva obsáhlé šanony) formátu A4 (více než 1000 stran) + privátní webová stránka s pracovními listy.

Získejte z publikace maximum užitku

Prémiová varianta kombinuje výhody elektronické a papírové formy tak, aby Vám přinesla maximum možného užitku z dané publikace. S prémiovým předplatným získáte mimo jiné tyto výhody:

Prémiové Standardní
Tištěná publikace
On-line vzory s pracovními listy
On-line verze přístupná z jakéhokoli zařízení
Fulltextové vyhledávání
Lupa a interaktivní odkazy
Cena 3 890 Kč 2 890 Kč
*Okamžitý přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení se systémem iOS či Android přináší:
 • Stále zcela aktuální produkt bez nutnosti čekat na fyzické dodání
 • Rychlé fulltextové vyhledávání napříč celou publikací
 • Interaktivní odkazy na jiná místa v publikaci či na webu
 • Snadnou orientaci a možnosti lupy v prostředí optimalizovaném pro danou platformu

Objednejte si prémiové předplatné ještě dnes!

Obsah publikace Inspiromat pro učitelky MŠ:

 1. Tělesná a pohybová výchova

  • základy biologie člověka
  • pohybové aktivity a hry
  • sportovní soutěže
  • relaxační techniky
  • výchova ke zdraví
  • procvičování hrubé i jemné motoriky
  • podpora všech pěti smyslů
 2. Osobnostní a sociální výchova

  • etika
  • etiketa
  • komunikace
  • práce s emocemi
  • sebeobsluha
 3. Environmentální výchova

  • ekologie
  • aktivity pro planetu Zemi
  • činnosti v přírodě
  • chov drobných zvířat
  • školní zahradničení
 4. Výtvarná a estetická výchova

  • kreativní seznamování s uměleckými a architektonickými díly všeho druhu
  • výtvarné a rukodělné činnosti
  • rozvoj tvořivosti
 5. Hudební, taneční a dramatická výchova

  • hudebně-pohybové činnosti
  • zpěv a zpívavé čtení
  • seznamování s rozličnými hudebními nástroji
  • význam hudby a tance v životě člověka, rituály
 6. Jazyk a řeč

  • slovní zásoba, výslovnost, význam slov
  • logopedická cvičení
  • vyprávění a interpretace textu
  • předčtenářská gramotnost
  • výuka cizích jazyků hravě
  • psaná forma jazyka
 7. Předmatematická gramotnost

  • matematické představy a symboly
  • hry s čísly
  • geometrická představivost
 8. Přírodovědná gramotnost

  • biologie hrou
  • fyzikální hrátky s vodou
  • jednoduché fyzikální, chemické a biologické pokusy
  • elektrostatika na první dotek
 9. Kulturní, multikulturní a mediální výchova

  • zeměpis, cestování, folkloristika
  • oživení a podpora tradic, zvyků a svátků
  • hledání odlišností i společných kulturních znaků
  • toulky po památkách
  • komunikační dovednosti
  • tvorba dětského časopisu
 10. Polytechnická výchova

  • práce s nářadím a náčiním, kutilství
  • seznamování s řemesly
  • podpora technického myšlení (stavebnice, PC aplikace)
  • využití ICT
  • praktické dovednosti (vaření, pečení, jednoduché opravy)

Také doporučujeme