Logo AIVD
Multimediální publikace

Kontrolní složka ředitele školy

Praktické návody, vzory a formuláře pro přípravu na kontrolu z ČŠI

Kontrolní složka ředitele školy

Podle školského zákona jsou všechny školy hodnoceny a na základě podnětů a stížností kontrolovány Českou školní inspekcí. Pro případ plánované i nečekané kontroly přinášíme unikátní produkt na českém trhu, po němž sáhnete vždy, když musíte aktivně jednat, obhajovat správný postup a vše řádně dokládat. Díky Kontrolní složce ředitele školy získáte také ucelený přehled povinností vzdělávání dětí se SVP a zásady přijímacího řízení ukrajinských dětí v souvislosti s novým zákonem LEX Ukrajina.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis produktu

Každá škola zodpovídá za dodržování právních předpisů vztahujících se k poskytování vzdělávání a školských služeb a za soulad svých dokumentů s právními předpisy a RVP. Školy a školská zařízení podléhají kontrole využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu. V neposlední řadě zasílají České školní inspekci údaje o školních úrazech. To vše obnáší neustálou péči o právně koherentní dokumentaci související s řádným řízením školy. Kontrolní složka ředitele školy (Šanon + privátní webová stránka) je zcela jedinečný produkt na českém trhu, který vám pomůže tomuto nároku dostát a zároveň vám nabídne praktické návody a doporučení, jak při kontrole ze strany České školní inspekce obstát.

Prohlédněte si ukázkové strany publikace nebo ukázkovou verzi nové privátní stránky.

Výhody multimediální publikace

Díky odborným návodům a kontrolním seznamům získají ředitelé školy podklady, které jim umožní:

 • důsledně uplatňovat povinnosti vyplývající z rozsáhlých právních předpisů,
 • obeznámit se s postupy kontrol ČŠI v praxi,
 • proniknout od problematiky vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • zorganizovat přijímací řízení pro cizince přicházející z Ukrajiny

Kontrolní složka vám poslouží jako:

 • příprava na pravidelnou kontrolu ze strany školní inspekce,
 • pomocník v krizové situaci,
 • přehledný pomocník při vzdělávání dětí se SVP
 • pravá ruka při zcela nové situaci přijímání velkého množství uprchlíků do českých škol

Komu je produkt určen

Produkt Kontrolní složka ředitele školy je určen ředitelům škol všech stupňů (od mateřských škol po vyšší odborné školy) a všech druhů nezávisle na zřizovateli či zaměření. Dále jej ocení vedoucí školských zařízení, která rovněž podléhají kontrolám ze strany České školní inspekce. Ocení jej i koordinátoři speciálního vzdělávání ve školách.

Specifikace produktu

Multimediální produkt Kontrolní složka ředitele školy zahrnuje šanon privátní webovou stránku s aktuální legislativou, vzory a formuláři, které využijete ve své praxi. BONUS: videokurz týkající se kontrol ČŠI v hodnotě 1 690 Kč zdarma!

Prohlédněte si ukázkové strany publikace nebo ukázkovou verzi nové privátní stránky.

Multimediální produkt Kontrolní složka ředitele školy zahrnuje šanon (formátu A4, 125 stran) a privátní webovou stránku s aktuální legislativou, vzory a formuláři, které využijete ve své praxi.

BONUS: videokurz týkající se kontrol ČŠI v hodnotě 1 690 Kč zdarma!

Obsah šanonu

Požadavky České školní inspekce

 • Základní informace a schéma organizační struktury
 • Aktuální legislativní přehled
 • Specifikace tematického šetření, hodnoticí a kontrolní činnost
  • Charakteristika komplexní inspekční, tematické a následné inspekční činnosti
  • Inspekční činnost pro poskytnutí dotací a ze státního rozpočtu
  • Činnosti inspekce spojené s testováním a mezinárodními šetřeními
 • Výstupy inspekční činnosti a jejich specifika
 • Kompetence a rozdělení činností inspekčního týmu
 • Kritéria hodnocení
 • Podrobný průběh inspekční činnosti z pohledu inspekčního týmu a ředitele školy
 • Přehled kontrolovaných oblastí
 • Sběr dat pro výstupy z inspekční činnosti
 • Vedení povinné dokumentace škol a školských zařízení
 • Podněty, stížnosti, oznámení

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Podpůrná opatření a individualizované vzdělávání
 • Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., týkající se pedagogické intervence: změna financování a stupňování podpory
 • Postup školy při poskytování PO I. stupně
 • Postup při poskytování PO II. až V. stupně
 • Vyhodnocení poskytování PO
 • PO pro neslyšící a hluchoslepé žáky
 • Vzdělávání ve školách, třídách, odděleních, studijních skupinách pro žáky se SVP
 • Pedagogická intervence
 • Nová klasifikace asistenta pedagoga a jeho pracovní činnosti
 • Rozvržení úvazku asistenta pedagoga
 • Individuální vzdělávací plán
 • Spolupráce školy a školského poradenského zařízení
 • Organizace vzdělávání žáků s přiznanými PO
 • Zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona
 • Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 • Vyhodnocování podpůrných opatření: nové lhůty obsahová kritéria

Přijímání dětí, žáků a studentů z Ukrajiny do českých škol

 • Nový zákon Lex Ukrajina, účinný od 31. 3. 2021
 • Termíny přijímacích řízení výhradně pro ukrajinské děti
 • Žádost o vzdělávání a jak postupovat při chybějící dokumentaci
 • Náležitosti jednotlivých přijímacích řízení k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání
 • Nepřijetí dítěte z kapacitních důvodů a výjimky pro navyšování kapacity školy
 • Vzdělávací obsah
 • Jazyková bariéra
 • Hodnoticí kritéria
 • Financování

Privátní webové stránky

 • Seznam povinné dokumentace školy dle školského zákona
 • Vzory, check-listy a formuláře
 • Materiály k (vlastnímu) hodnocení kvalitní školy
 • Materiály k inspekční kontrole
 • Rámcové vzdělávací programy
 • Doplňující dokumenty ke společnému vzdělávání, metodická doporučení

Uložené dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné vzhledem k potřebám konkrétní školy. Lze je použít v elektronické podobě či vytisknout a založit do složky.

Mgr. et Mgr. Radek Hach

Radek Hach působí jako ředitel a výchovný poradce základní a mateřské školy. Četné pedagogické zkušenosti získal jako učitel 1. a 2. stupně základní školy. Šest let vykonával funkci školního inspektora ČŠI se zaměřením na předškolní, základní a speciální školství. Externě vyučuje na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem .

Mgr. Bc. Eliška Wellech, LL.M.

Eliška Wellech působí jako advokátka, lektorka, poradce školám a školským zařízením. Dlouhodobě se věnuje problematice školství a pomoci školám a školským zařízením v oblastech školského, pracovního, správního a občanského práva. Specializuje se na správné použití právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Ve školství se pohybuje již mnoho let nejen v oblasti právního poradenství, zkušenosti má i dlouhodobého působení jako učitelka na základní a střední škole. Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v oboru Mezinárodní vztahy a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity oboru Právo a právní věda. Od ukončení studií působí v advokacii. Je autorkou a spoluautorkou publikací k novému občanskému zákoníku. 

JUDr. Hana Poláková

Absolventka PF Masarykovy Univerzity v Brně již po studiích začala působit na odboru školství, posléze se stala vedoucí Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zaměřuje se zejména na problematiku školské legislativy. Působí jako lektorka školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a zákoníku práce. Díky této činnosti je více vnímavá k problémům pedagogických pracovníků v Brně. Je také autorkou řady publikací určených pro ředitele škol a školských zařízení. Pro školská zařízení lektoruje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků témata funkčního vzdělávání.