Logo AIVD
Multimediální publikace

Změny ve správním řízení ve škole v roce 2024

Nové povinnosti ředitele a aktuální postupy pro jejich úspěšné plnění

Změny ve správním řízení ve škole v roce 2024

Orientujete se ve svých povinnostech během správního řízení? Víte, k jakým změnám v přijímacím řízení došlo v roce 2024? Jak postupovat při přijímacím řízení, zahájení správního řízení nebo odvolacím řízení? Jak správně používat razítka či evidovat dokumenty v souladu s GDPR? Nabízíme pomocnou ruku! Připravili jsme komplexní a snadno použitelnou publikaci, která vás provede veškerými povinnostmi ředitele. Chraňte sebe a svou školu před pochybením a následným udělením sankce.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Popis publikace

Ředitelům škol často chybí důležité znalosti v jejich kompetencích a povinnostech v oblasti správního řízení a vedení spisové služby. Zvláště pokud byli rekrutováni z pozic řadových pedagogů a nestudovali školský management, musí se v této nesnadné a rizikové problematice zorientovat „za pochodu“. V případě pochybení totiž ředitel vystavuje jak sebe, tak školu nejen postihům ze strany ČŠI, ale i možnému střetu s rodiči, například při nesprávném rozhodnutí o přijetí/vyloučení žáka.

Proto ředitelům pomůže aktuální, komplexní a zároveň přehledná publikace, která shrnuje veškeré jejich povinnosti spojené se správní řízením a spisovou službou. Srozumitelně doporučuje správné postupy a také upozorňuje na nejčastější chyby v praxi, kterých se musí vyvarovat. Navíc přináší užitečné editovatelné vzory ke správnímu řízení v elektronické podobě.

Seznamte se s podrobným obsahem složky.

Výhody publikace

Díky publikaci získají ředitelé všech typů škol podklady, které jim umožní:

 • důsledně uplatňovat své povinnosti,
 • mít vždy jasno v postupech správního řízení (zahájení, průběh, přerušení, ukončení řízení) a znát jejich rizika.

Praktická podoba A4 šanonu přitom umožňuje, aby do ní mohl ředitel školy ukládat vlastní poznámky a veškeré související dokumenty (vzory, komunikaci atd.) a vše zůstalo trvale a přehledně uložené na jednom místě.

Publikace slouží jako:

 • spolehlivý a ucelený zdroj informací a ověřených návodů,
 • příprava na průběh správního řízení ve škole kdykoli v průběhu roku,
 • pomocník v krizové situaci – mj. jako koncepční podklad k obhajobě postupu školy apod,
 • přehledná sbírka vzorů, které lze okamžitě využít, upravit a poslat elektronicky či snadno vytisknout.

Komu je publikace určena

Publikace je určena ředitelkám a ředitelům mateřských, základních a středních škol všech zřizovatelů, zařazených v rejstříku MŠMT.

Publikace zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály, které využijete ve své praxi.

Obsah publikace:

1) Správní řízení od A do Z

 • Zásadní právní předpisy při rozhodování ředitele školy a školského zařízení
 • Orgány vykonávající státní správu ve škole a jejich kompetence
 • Oprávněná úřední osoba
 • Věcná a místní příslušnost
 • Zásady činnosti správních orgánů a jejich aplikace v oblasti školství
 • Princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu

2) Postup správního řízení

 • Postup před zahájením správního řízení
 • Zahájení správního řízení
 • Účastníci řízení a jejich zastoupení
 • Úkony účastníků řízení
 • Založení spisu a zásady jeho vedení
 • Průběh správního řízení
 • Předběžná otázka
 • Nahlížení do spisu
 • Přerušení správního řízení
 • Zastavení správního řízení
 • Náležitosti rozhodnutí/usnesení
 • Oznamování rozhodnutí
 • Doručování dokumentů a jeho zásady
 • Lhůty pro vydání rozhodnutí
 • Lhůty a počítání času
 • Vlastnosti rozhodnutí
 • Odvolací řízení v oblasti školství/autoremedura

3) Správní řízení v kontextu se spisovou službou

 • Evidence dokumentů
 • Tvorba spisu
 • Tvorba vlastních dokumentů
 • Podepisování dokumentů a užívání razítek
 • Vyřizování dokumentů a uzavření spisu
 • Odesílání dokumentů
 • Ukládání správních spisů

4) Správní řízení v mateřské škole

 • Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Ukončení předškolního vzdělávání
 • Ukončení individuálního vzdělávání dítěte

5) Správní řízení na základní škole

 • Přijetí k základnímu vzdělávání
 • Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
 • Zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy nebo do přípravného stupně základní školy speciální
 • Povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 • Přestup žáka
 • Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
 • Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
 • Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • Zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání
 • Zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání
 • Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku

6) Správní řízení na střední a vyšší odborné škole

 • Přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • Specifika přijetí ke vzdělávání na konzervatoři
 • Specifika přijetí ke vzdělávání na vyšší odborné škole
 • Zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání
 • přerušení vzdělávání a opakování ročníku
 • Zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání
 • Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení

7) Nejčastější chyby v rozhodování ředitele školy a školského zařízení

 • Nedostatečné náležitosti rozhodnutí
 • Účastníkovi řízení nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí
 • Nesprávné doručování
 • Nesprávné poučení účastníka řízení
 • Nesprávné datum zahájení správního řízení
 • Chybně uvedené datum nabytí právní moci rozhodnutí

Publikace zahrnuje i speciální webovou stránku se vzorovou dokumentací:

 • přijetí žáka,
 • odvolání,
 • datové schránky ve školách,
 • maturitní zkoušky
 • a další.

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Odborná lektorka kurzů na téma spisové služby, datových schránek a správního řádu. Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách. Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň pravidelně publikuje ve školských časopisech. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“.

Také doporučujeme