Logo AIVD
Vzdělávací kurz

Vzdělávací kurz: Finance pro nefinanční manažery

Praktický vhled do oblasti firemních financí

Termín: 4. 8. 2015 - 30. 9. 2015

Znalost ekonomických vztahů a principů finančního řízení patří mezi základní znalosti každého manažera a podnikatele. Náš kurz je ideálním odrazovým můstkem pro neekonomy, kteří z hlediska své pozice musí občas vstoupit do neznámého světa financí či finančního řízení a potřebují k tomu získat solidní znalosti, aby se mohli v problematice orientovat.

17 490 

bez DPH a expedičních nákladů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.


Cíl kurzu

Jste členem vedení společnosti a chybí Vám znalosti z oblasti ekonomických vztahů? Potřebujete se zorientovat v základních finančních výkazech a jejich vzájemných vazbách? Uvítali byste rychlý vhled do finančního řízení? Potom je náš kurz právě pro vás. Pro velký zájem vypisujeme již 4. opakování.

Obsah kurzu je postaven na zmapování základních znalostí finanční terminologie a pochopení ekonomických souvislostí. Jeho cílem je umožnit manažerům s neekonomickým vzděláním bližší komunikaci s finančními manažery.

Jde o komplexní a ucelené odborné vzdělávání, poskytující zpětnou vazbu prostřednictvím úkolů k domácímu vypracování či závěrečného testu. Kurz navíc umožňuje získání užitečných znalostí a jejich aplikaci do praxe ve velmi krátkém čase – již během 8 týdnů.

Detailní program kurzu naleznete zde

Komu je kurz určen:

Kurz Finance pro nefinanční manažery je určen pro vedoucí pracovníky nebo specialisty nefinančních útvarů, manažery firemních týmů a pracovních skupin, případně další osoby podílející se aktivně na manažerském rozhodování včetně nejnižších úrovní řízení, a také pro majitele, jednatele nebo členy orgánů firem. Zkrátka je vhodný pro všechny, kteří chtějí být rovnocennými partnery finančnímu útvaru a porozumět finančnímu řízení firmy.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV v části o odborném vzdělávání. V ceně kurzu jsou výukové materiály k jednotlivým modulům (přístup k online i offline verzi závěrečného webináře) a vyhodnocení závěrečného testu. K získání osvědčení je třeba zodpovědět správně alespoň 70 % otázek. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde.

Podrobný program kurzu

 

Modul č. 1: Celodenní seminář, 4. 8. 2015, 9:00-15:30

1.      Finanční výkazy podniku

         1.1.   rozvaha jako přehled podnikového majetku a zdrojů jeho krytí

         1.2.   výsledovka jako přehled o hospodaření podniku v provozní i finanční oblasti

         1.3.   cash flow jako přehled o zdrojích a umisťování peněžních prostředků

2.      Vazby mezi finančními výkazy, odraz podnikových činností ve výkazech, případová studie

3.      Rámcový finanční plán – komplexní představa o plánování jednotlivých položek a nutnosti provazování i ve vývoji, tvorba plánu na různých úrovních – kde se berou peníze a kam se ztrácejí?

4.      Struktura majetku a dopad na finanční výsledky firmy – fixní náklady, variabilní náklady, objem výroby, cena – analýza bodu zvratu

5.      Provozní páka – měření rizika a citlivosti zisku na změnu poptávky

6.      Kalkulace nákladů jako nástroj řízení portfolia výrobků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 1 k samostatnému vypracování

 

Modul č. 2: Celodenní seminář, 18. 8. 2015, 9:00-15:30

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 1

1.      Růst hodnoty firmy a dílčí faktory jejího ovlivnění

         1.1.   Tvorba zisku – kontrola portfolia a nákladové struktury

         1.2.   Volba kapitálového mixu podle stádia životního cyklu podniku

         1.3.   Efektivní řízení krátkodobých financí – pohledávky a závazky z obchodní činnosti

         1.4.   Reinvestice – kdy použít zisk pro další rozvoj a kdy ho raději rozdělit

2.      Struktura použitého kapitálu (zadluženost) a dopad na ziskovost firmy – náklady kapitálu, doporučená bilanční pravidla, efektivní působení finanční páky

3.      Efekt spojení provozní a finanční páky – synergie úspěšná při růstu, ale nebezpečná při poklesu

4.      Řízení tzv. pracovního kapitálu (Working Capital), tj. salda oběžných aktiv a krátkodobých závazků

5.      Důvody nutné pro řízení pracovního kapitálu – vymezení rozdílu mezi pracovním kapitálem a cash flow

6.      Řízení pracovního kapitálu globálně optimalizací obratového cyklu peněz

7.      Řízení pracovního kapitálu po složkách – nástroje řízení zásob, pohledávek a závazků

Součástí semináře je zadání úkolu č. 2 k samostatnému vypracování

 

Modul č. 3: Celodenní seminář, 1. 9. 2015, 9:00-15:30

V úvodu semináře bude poskytnuta zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2

1.      Investiční činnost firmy

         1.1.   Druhy investic a kdy se objevuje jejich nutnost v rámci životního cyklu podniku

         1.2.   Parametry vstupující do hodnocení investic s cílem přijmout nebo zamítnout investici

         1.3.   Metody hodnocení investic

                  1.3.1. Statické metody a jejich opodstatněnost v investičním cyklu

                  1.3.2. Dynamické metody – NPV, IRR, Payback Period, Profitability index, metoda anuit

                  1.3.3. Specifika regulatorních investic a volby metod

2.      Hodnocení finančního zdraví

3.      Finanční analýza

         3.1.    Analýza absolutních ukazatelů – struktura aktiv, pasiv, nákladů, vývoj jednotlivých položek v čase, analýza pracovního kapitálu

         3.2.    Analýza poměrových ukazatelů:

                   3.2.1.rentability

                   3.2.2.likvidity

                   3.2.3.zadluženosti

                   3.2.4.aktivity

                   3.2.5.kapitálového trhu

                   3.2.6.produktivity

                   3.2.7.souhrnné ukazatele

         3.3.   Altmannův index

         3.4.   IN index

         3.5.   Výhody a nevýhody souhrnných ukazatelů

4.      Benchmarking s konkurenty, s odvětvím pomocí podnikových i externích ukazatelů, rozdíly mezi ratingem a syringem, nástroje benchmarkingu

Součástí semináře je zadání úkolu č. 3 k samostatnému vypracování

 

Modul č. 4: Webinář, 15. 9. 2015, 10:00-11:30

  • Zpětná vazba k zadanému úkolu č. 2
  • Zodpovídání dotazů
  • Příprava na závěrečný test

 

Modul č. 5: Závěrečný online test s výběrem odpovědí – do 30. 9. 2015

doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium. Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Petra Štamfestová absolvovala bakalářské a magisterské studium na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Následně absolvovala doktorské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době působí jako odborná asistentka na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze; podílí se jak na výuce, tak na výzkumu a poradenské činnosti. Zaměřuje se na oblasti související s financemi podniku, jak v souvislostech krátkodobého, tak dlouhodobého hodnocení, plánování a řízení. Vyučuje předměty jako Podniková ekonomika, Finance podniku, Manažerské finance, Finanční management, Strategie a jiné. Spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou publikací zaměřující se zejména na řízení a zvyšování výkonnosti podniků v tzv. nové ekonomice.