doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.

Hana Scholleová po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vystudovala na Fakultě podnikohospodářské, Vysoké škole ekonomické v Praze obor Podniková ekonomika a management bakalářské, magisterské i doktorské studium.

Od roku 1996 působí jako odborná asistentka, později docentka na katedře podnikové ekonomiky VŠE, vyučuje předměty související zejména s podnikovými financemi (Podniková ekonomika, Controlling, Oceňování podniku, Reálné opce, Finance podniku, Strategické kapitálové investice, Finanční modelování). Zároveň spolupracuje s dalšími společnostmi v oblasti poradenské a školicí činnosti. Je autorkou a spoluautorkou řady článků a knih s problematikou investic do reálných aktiv, projektů rychlého rozvoje a stanovování jejich hodnoty.

Další autoři

Mgr. Jitka Křížková, MBA

Jitka Křížková je školní inspektorka České školní inspekce Plzeňského inspektorátu.

PhDr. Lenka Neřoldová

Lenka Neřoldová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor archivnictví.V současné době působí jako ředitelka Státního okresního archivu v Kolíně, pracovala též jako odborná archivářka ve Státním oblastním archivu v Praze, oddělení fondů veřejné správy. Zabývá se metodikou předarchivní péče u původců. Spolupodílela se na tvorbě vzorových spisových řádů (krajské úřady, zdravotnická zařízení). Působí jako lektorka seminářů zaměřených na problematiku vedení spisové služby.

Mgr. Jakub Dvořák

Jakub Dvořák vystudoval speciální pedagogiku, informační studia a psychologii. Je ředitelem soukromé školy Slunce, jejímiž součástmi jsou také SPC a PPP, a pracuje v organizaci poskytující širokou škálu sociálních služeb (Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.).Těší ho, když nejlepší zájem dítěte není jen prázdná fráze. Rád se učí a zároveň rád vyučuje. Baví ho práce s dětmi ve třídě, diagnostika i poradenství s dospěláky v sociálních službách a mrzí ho, že na to má minimum času. Je akreditovaným supervizorem, ale univerzální recept na řešení všech problémů hledá stále neúspěšně. Štve ho zprofanování inkluze a je jejím zastáncem v tom pravém smyslu slova.

PaedDr. Jana Havlová

Jana Havlová řadu let pracovala jako učitelka MŠ.Je autorkou projektu Svobodná Komenského škola a spoluautorkou Kurikula podpory zdraví v MŠ. Zastávala funkci ředitelky Církevní ZŠ a MŠ Archa v Petroupimi a nyní působí jako odborná asistentka katedry primární pedagogiky PedF UK.

doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Josef Kuchta působí na katedře trestního práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.   

JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová je členka Legislativní komise ČKAIT, dlouholetá praxe z pozice nadřízeného orgánu pro stavební úřady (Krajský úřad Jihomoravského kraje)