Mgr. Lenka Polášková

Lenka Polášková je specialistkou na problematiku předškolní výchovy a vzdělávání s mnohaletou pedagogickou a lektorskou praxí. V minulosti spolupracovala například s Českou školní inspekcí jako expertní posuzovatelka, přizvaná osoba pro inspekční činnost ve školách nebo s Výzkumným ústavem pedagogickým.

Působila jako metodička asistentů pedagoga a školních asistentů. Dlouhodobě se specializuje na oblast výkladu školského zákona a souvisejících právních předpisů, oblast managementu škol a školní dokumentace, projektů v MŠ, aplikace inkluzivního vzdělávání v prostředí MŠ a na problematiku osobnostního rozvoje učitelů MŠ. Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“. V rámci magisterského studia se specializovala na oblast propagace a využití nástrojů marketingové komunikace v praxi škol. Je autorkou řady odborných publikací pro pedagogické pracovníky, například publikace Manuál pro zajištění inkluzivního vzdělávání v mateřské škole a článků v časopisech Poradce ředitelky mateřské školy a Průvodce společným vzděláváním.

Další autoři

Mgr. Bc. Ivana Lehkoživová, BA

Ivana Lehkoživová působí jako samostatná advokátka. Studovala právo a ekonomiku v ČR i zahraničí.

PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.Dále PhDr. Eva Vondráková působila jako vedoucí Pracovní skupiny k péči o nadané při MŠMT ČR a byla předsedkyní organizačního výboru 19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti Praha 2011.

Ing. Olga Hochmannová

Olga Hochmannová je daňovým poradcem.Problematikou DPH se zabývá od r. 1993, kdy byla DPH v ČR zavedena. Působila na finančním úřadě, na Ministerstvu financí ČR jako ředitelka odboru DPH, od r. 1996 působí v soukromé sféře. Olga Hochmannová k tématu DPH pravidelně přednáší, publikuje v odborných časopisech a podílela se jako spoluautorka na několika publikacích k DPH.

Michaela Nedorostová

Michaela Nedorostová má dlouholetou zkušenost v oblasti šetrných budov, v současnosti se zabývá trendy zvyšující kvalitu a zdraví vnitřního prostředí.Od roku 2011 pracovala v CBRE na projektech zaměřených na zefektivnění, trvalou udržitelnost a úsporný provoz komerčních budov, nyní navázala spolupráci s CA Immo. Její zkušenosti zahrnují certifikaci budov BREEAM či LEED, konzultanství v oblasti úsporných opatření a šetrný provoz komerčních budov.

Mgr. Marie Procházková

působí jako archivářka a metodička spisové služby ve Státním oblastním archivu v Praze.

Ing. Eva Sedláková

Eva Sedláková působí na odboru Ministerstva financí ČR, který zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému.Zpracovává koncepce daňové politiky v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a transformuje ji do daní z příjmů. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů zodpovídá za zpracování hodnocení dopadů regulace, věcných záměrů zákonů a prvotních návrhů právních předpisů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolům k nim, smlouvy o mezinárodní spolupráci při správě daní a vymáhání některých finančních pohledávek. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daní z příjmů vypracovaných orgány EU.