Ing. Miroslav Brotánek

Jednatel společnosti BTK Praha s. r. o. Je zkušený lektor, který se zabývá revizní činností tlakových a plynových rozvodů a kotlů, provozováním kotelen a výměníkových stanic v obytných a nebytových objektech i poradenskou činností v energetice.

Další autoři

Ing. MgA. Barbora Podhrázská

Barbora Podhrázská je držitelkou mezinárodního certifikátu projektového řízení IPMA, level C a členkou Společnosti pro projektové řízení.Má za sebou přípravu stovek projektů a realizaci desítek z nich. Má bohaté zkušenosti jak z celého procesu života projektu, tak z nesčetných kontrol ministerstev a dalších úřadů. Vede tým poradců ve své poradenské firmě DRING Consulting, zpracovává a realizuje dotační projekty, facilituje, přednáší, lektoruje, je hlavním metodikem kurzů projektového řízení pro komerční subjekty i pro státní sféru. Hodnotitelka projektů z řady operačních programů. Společnost DRING Consulting působí na trhu dotačního poradenství od roku 2003. Součástí našeho portfolia činností je vyhledávání vhodných dotačních zdrojů, zpracování žádostí o dotaci, realizace a supervize projektů, zpracování analytických studií (studie proveditelnosti, analýzy konkurence, strategie rozvoje ad.). Za dobu svého působení firma připravila více než 200 projektových žádostí o dotaci a supervizovala více než 50 projektů. Na projekty našich klientů jsme již získali více než 1,4 mld. korun. Současně zpracováváme strategické dokumenty pro kraje, města, obce, mikroregiony, jejichž součástí je i facilitace při jednáních se zástupci různých sektorů vč. veřejnosti.

JUDr. Lenka Pargáčová

Lenka Pargáčová ukončila štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde jej bol v roku 2008 udelený titul Mgr.a v roku 2009 titul JUDr. Je členka Slovenskej advokátskej komory. Popri štúdiu na vysokej škole pracovala ako praktikantka v Centre právnej pomoci v Bratislave, po ukončení školy ako notárska koncipientka. Lenka na pozíciu právnik nastúpila do advokátskej kancelárie CLServices, s.r.o. v roku 2009. Počas svojej praxe nadobudla skúsenosti najmä v oblasti zmluvného práva, korporátneho práva a finančného práva.

Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková je výtvarnice, licencovaná arteterapeutka a členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics.Nabízí intenzivní sebezkušenostní kurzy, skupinové a individuální výtvarné kurzy, arteterapeutická sezení. Ve své práci využívá projektivní koláže Miroslava Huptycha a další imaginativní techniky. Nově též aplikuje ojedinělou techniku inspirovanou prací v hliněném poli a párovou arteterapii. Má zkušenosti jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé.

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.

Ing. Bc. Michal Sklenář

Michal Sklenář je v současnosti ředitelem odboru kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj a externí pedagog na Vyšší odborné škole v Praze.V minulosti pracoval na pozici vedoucího Oddělení kontroly v Úřadu vlády České republiky, v soukromém sektoru na pozici Senior konzultanta v oblasti EU fondů a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení.

JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.  Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.