Jan Frk

Jan Frk je jedním z vedoucích pracovníků firmy Software602.Problematice eGovernmentu se profesně věnuje již více než patnáct let. Pro svou erudici a bohaté praktické zkušenosti je často žádán jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy. S nimi mimo jiné spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů.

Další autoři

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka, která se specializuje na právo v oblasti e-commerce, marketingu a ochranu osobních údajů. Často a ráda předává své know-how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Hledá cesty, kudy jít, ne důvody, proč se zastavit.

PhDr. Vladimír Pelc

Vladimír Pelc je ekonomickým poradcem s daňovou specializací, renomovaným autorem daňových publikací.Periodika, v nichž autor publikoval mj. zahrnují Credit Line, Daně a právo v praxi, Daňová a hospodářská kartotéka, Daňový a účetní poradce podnikatele, Ekonom, Ekonomický a právní poradce podnikatele, Hospodářské noviny, Human Resources Management, Medical Tribune CZ, Personální servis, Pohledy, Poradce podnikatele, Právní normy ČR, Profit, Průmyslové infórum, Průmyslový žurnál, Sondy, Stavební kontakt, Stavitel, Svět hospodářství, Technik, Účetnictví v praxi, Účetnictví, daně a právo v zemědělství. Mezi jeho autorské publikace patří například "Daňové odpisy - Strategie pro podnikatelskou praxi", "Zaměstnanecké benefity - jak zaměstnancům poskytovat více s menšími náklady", "Daňové výdaje - Položky snižující základ daně, daňové režimy, specifika neziskových subjektů", "Daňové rezervy", nebo "Místní poplatky - Úplné znění zákona o místních poplatcích s poznámkami".

Ing. Eva Wernerová, Ph.D

Eva Wernerová působí jako odborná asistentka na katedře Městského inženýrství Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.Její hlavní oblastí zájmu je facility management. Problematiku správy majetku a provozu budov přednáší. Na tato témata také četně publikuje.

Tomáš Volešák

Tomáš Volešák je revizní technik a OZO v prevenci rizik a požární ochrany.

Vlastimil Ott

Vlastimil Ott se od roku 2002 věnuje problematice open source.Působil jako redaktor a šéfredaktor v magazínech LinuxEXPRES, OpenOffice.cz, AbcLinuxu.cz, publikoval také v časopisech Chip, Computer a dalších. Je spoluautorem knih o operačních systémech Mandriva Linux, Ubuntu, napsal knihu o kancelářské aplikaci LibreOffice Writer. Od roku 2009 je ředitelem obecně prospěšné společnosti Liberix, která propaguje open source. Je jednatelem společnosti WP-admin.cz, která spravuje firemní webové stránky postavené na open-source redakčním systému WordPress.

JUDr. Petr Perman

Petr Perman je absolventem Právnické fakulty UK v Praze (1970), absolventem postgraduálního studia (1982), externím učitelem na Katedře občanského práva Právnické fakulty UK v Praze (1984 - 1989). Pracoval v rezortu prokuratury na úseku občanskosoudního dozoru v součinnosti s Nejvyšším soudem ČR a ČSSR při tvorbě občanskoprávní judikatury.V letech 1987 a 1988 absolvoval stáž v oblasti legislativní činnosti ústředních orgánů, NS ČSSR, ČNR a vlády. Byl  členem legislativní komise vlády ČSSR. V letech 1990 - 2010 se věnoval advokacii (specializace občanskoprávní a obchodní), zejména závazkovým a majetkovým vztahům, včetně častých soudních sporů, případně u rozhodčích soudů.