Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková

Dagmar Vilášková je speciální pedagožka. Na pozici vedoucí školních poradenských pracovišť na základních školách zajišťuje inkluzivní podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rovněž se věnuje podpoře a akceleraci žáků nadaných. Zkušenosti se vzděláváním dětí a žáků s kombinovaným postižením, dětí a žáků s autismem a vadou zraku předává na katedře speciální pedagogiky Ostravské Univerzity jako externí vyučující akreditovaného předmětu Strukturované učení a autismus, ale také formou bezplatných konzultací rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra.

Vystudovala speciální pedagogiku a speciální andragogiku na Masarykově Univerzitě v Brně. V roce 2006 vydala metodiku Strukturované učení pro žáky s autismem (s přihlédnutím k postižení zraku a mentální retardaci). Profesní zkušenosti získala jako učitelka v mateřské škole, asistent pedagoga, učitel na 1. stupni ZŠ, speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně, odborný rada – odborník v oblasti speciální pedagogiky pro ČŠI, odborný pracovník – speciální pedagog pro NPI ČR, školní speciální pedagog a lektor. Od roku 2011 se věnuje metodickému vedení asistentů pedagogů na mateřských, základních a středních školách a tvorbě koncepcí školních poradenských pracovišť.

V rámci lektorské činnosti se věnuje tématům: Školní poradenské pracoviště, Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, Diagnostika a reedukace specifických poruch učení, Asistent pedagoga ve školní praxi, Podpůrná opatření a legislativa v MŠ, ZŠ a SŠ, Syndrom vyhoření.

Další autoři

Mgr. Ing. Jana Pekárková

Mgr. Ing. Jana Pekárková je advokátkou v Praze a v Čáslavi. V advokacii působí od roku 2006. Ve své praxi se věnuje zejména komerčnímu právu, přípravě a vyjednávání smluv, poradenství v oblastech souvisejících s podnikatelskou činností a zastupování v soudních řízeních. Z oblastí práva se zaměřuje zejména na právo nemovitostí, duševního vlastnictví a sporovou agendu.

Ing. Drahuše Šefčíková

Drahuše Šefčíková je školní inspektorka České školní inspekce Plzeňského inspektorátu.

Ing. Jana Mesterová

Lektorka od roku 1996 působí jako OSVČ  - vedení účetnictví a daňové evidence. Má dlouholetou pedagogickou praxi na Vyšší odborné škole ekonomických studií.Od roku 2005 se věnuje lektorské činnosti v řadě vzdělávacích agentur a společností zaměřených na daně a účetnictví.

Mgr. Roman Pečenka

Roman Pečenka získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž studoval právo na univerzitě v Toulouse ve Francii.Od roku 2005 je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Před nástupem do PRK Partners v lednu 2011, pracoval více než 9 let v pražské pobočce přední mezinárodní advokátní kanceláře se sídlem v Paříži Gide Loyrette Nouel. Vedle své rodné češtiny mluví plynně anglicky a francouzsky. Ve své advokátní praxi se Roman dlouhodobě zaměřuje na poskytování právních služeb zahraničním subjektům v ČR a na zastupování českých subjektů v zahraničí. Specializuje se na problematiku práv k nemovitostem, korporátního práva a akvizicí, smluvním vztahům a vybraným aspektům energetického práva. Aktivně se též věnuje přednáškové činnosti v oblastech své specializace.

Petr Stiegler

Petr Stiegler se většinu své profesní kariéry věnuje realizaci projektů eGovernmentu. V minulosti se podílel např. na budování Informačního systému datových schránek, zavádění CzechPOINTu na České poště nebo digitalizaci stavebního řízení. V současné době vede v rámci České agentury pro standardizaci tým, který se věnuje přípravě procesu atestací elektronických spisových služeb. Je vedoucí oddělení atestací eSSL České agentury pro standardizaci

Mgr. Vojtěch Kadlubiec, Ph.D.

Vojtěch Kadlubiec je odborníkem na pracovní právo a působí jako interní pedagog a vědecký pracovník na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.Po absolvování magisterského studia v oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity ukončil na téže fakultě v roce 2019 také prezenční doktorský studijní program v oboru Pracovní právo, když úspěšně složil státní doktorskou zkoušku a obhájil disertační práci na téma „Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků“. Mimo to působí v advokátní kanceláři, zabývá se studiem právní úpravy pracovněprávních vztahů v Polské republice a publikuje odborné vědecké i praktické články a monografie s tématikou související s regulací výkonu závislé práce, zejména pokud jde o nahrazování majetkové a nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání a o problematiku okolo zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce a jejího posuzování. Články autora se objevily např. v časopisech Právní rozhledy, Právník, Práce a mzda či Časopis pro právní vědu a praxi. Zabývá se také poradenskou a komerční lektorskou činností.