Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA

Martin Kaliba je odborným asistentem Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky PdF UHK. Odborně se zabývá například problematikou sebepoškozování, závislosti, sexuality, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Zaměřuje se na nové výzvy v oblasti edukace, zejména na rizikové chování dětí a mládeže a jeho prevenci a také nové digitální nástroje ve vzdělávání. Se svou kolegyní Mgr. et Mgr. Petrou Ambrožovou, Ph.D., MBA, která je odbornou asistentkou Ústavu sociálních studií PdF UHK, vydal publikaci Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství.

Další autoři

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA

Odborná lektorka kurzů na téma spisové služby, datových schránek a správního řádu. Mnoho let pracovala jako odborná referentka Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje a metodička spisové služby a datových schránek. V současné době se specializuje na vedení spisové služby ve školách.Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, zároveň pravidelně publikuje ve školských časopisech. Má pedagogické, přírodovědné a manažerské vzdělání. Byla lektorkou projektu vzdělávání „eGovernment ve Středočeském kraji“ a garantem oblasti elektronická spisová služba v rámci pracovní skupiny projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“.

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Petr Ort pracuje jako výkonný ředitel znaleckého ústavu American Appraisal, s.r.o.Má také bohaté zkušenosti jako vedoucí sekce znalectví certifikačního orgánu 3022 a vedoucí autor cenové mapy České republiky. Je autorem více než dvaceti monografií, problematikou nemovitostí se zabývá více než dvacet let. Profesní zkušenosti načerpal v American Appraisal, ltd., USA, největší světové společnosti pro oceňování nemovitostí, ale i v Komerční bance. Od roku 1994 vyučuje oceňování majetku na vysoké škole.

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

Michal Svoboda působí na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. Zaměřuje se především na účetnictví veřejného sektoru. Od roku 2020 je certifikovaný interní auditor ve veřejné správě – senior.Na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze absolvoval v roce 2008 obor účetnictví a finanční řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dodnes působí jako odborný asistent a ve své pedagogické, vědecké i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru a souvisejícím disciplínám. V této oblasti je úspěšným řešitelem několika univerzitních vědeckých grantů. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí ČR v odborech, které jsou gestorem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní reformy veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích předpisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní předpisy. Účastnil se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, několik let byl členem Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a nákladově užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, zejména v souvislosti s nastavováním vnitřních řídicích kontrolních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské a publikační činnosti. 

Ing. Bc. Radka Loja

Lektorka působí ve dvou oblastech - psychologické poradenství, koučink, rozvoj osobnosti a finanční účetnictví, konsolidace.Je spoluautorkou knihy Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech, která vyšla v prosinci 2016, a spoluautorkou knihy Praktický manuál na použití hlavy, která vyjde v dubnu 2017. Vede přednášky na tato témata: konsolidace podle českých předpisů a IFRS, stress management, jak více využívat mozek, mindfulness, relaxační techniky, pozitivní a vizuální myšlení a další. Pracovala v auditorských firmách PricewaterhouseCoopers a Arthur Andersen (Ernst & Young). V období 2003–2016 byla statutární auditorkou, získala titul FCCA. Původně vystudovala ČVUT – fakultu elektrotechnickou. Později také jednooborovou psychologii na FF UPOL. Další informace naleznete na webu www.radkaloja.cz.

Radomil Bábek

Radomír Bábek působí jako poradce, kouč a krizový manažer.Je spoluzakladatelem a předsedou Asociace podnikatelů a manažerů, jež cílí na hájení dobrého jména podnikatelů a na jejich obhajobu před státem. Profesně se zajímá o psychologii, krizový management a vše, co souvisí se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje také na konferencích a externě přednáší na vysoké škole. Dále se věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování a koučování startupů.

doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc.