Logo AIVD
Multimediální publikace

Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole

Praktický rádce pro učitele, vedení školy a školní psychology

Máte zkušenost s pořezaným žákem, žákyní kolabující kvůli nesmyslné dietě či s žákem s nutkavým chováním? Víte, jak učit dítě sužované úzkostmi či fobií? Na takové situace nejsou pedagogové připraveni. Přitom počet žáků, kteří potřebují odbornou psychologickou péči, strmě roste a na pomoc čekají i půl roku! Nezbývá než se jejich obtížím postavit přímo ve škole. Pomozte jim zvládnout akutní projevy, nastavte účinnou podporu při výuce a staňte se plnohodnotným článkem v procesu jejich léčby.

3 290 

bez DPH a expedičních nákladů.


Cíl publikace

Cílem publikace je zvýšit povědomí o psychických obtížích žáků. Vyučující je často tím, kdo problém zaznamená jako první a měl by žákovi zajistit pomoc. Jak nepřesáhnout kompetence pedagoga či školního psychologa, ale pomoci dítěti situaci zvládnout natolik, aby mohlo dál fungovat v třídním kolektivu a účastnit se výuky. Díky tomuto přehledu se jednotliví pedagogové, školní psychologové a vedení školy stane plnohodnotným spolupracujícím členem v celém procesu léčby. Vyvarují se předsudků a mýtů, které žákovu situaci zhoršují. Žákovi se včas dostane potřebná pomoc a zamezí se prohlubování obtíží, které může způsobit v dobré víře laický přístup ze strany pedagogů.

Prohlédněte si OBSAH publikace ZDE. Prohlédněte si ukázkové strany publikace,

Tato příručka vám pomůže:

 • vyznat se ve spleti projevů nejrůznějších psychických obtíží žáků, udržet si díky těmto znalostem kritický odstup, akceschopnost a ochotu žákům pomoci.
 • nezaleknout se situace při zjištění vážného problému žáka, postupovat přesně podle připravených kroků a opřít se o osvědčené postupy.
 • vést s žákem rozhovor bez předsudků či mýtů a nezaplést se do kontroverzních příslibů, postupů v rozporu se zákonem apod.
 • nastavit vhodnou pomoc žákovi při pobytu ve škole a při vyučování (ve spolupráci s dalšími odborníky).
 • spolupracovat s rodiči žáků s problémy, zejména jim pomoci přemostit dobu, než žák začne s léčbou, a následně pokračovat v účinné podpoře.

Komu je produkt určen

Publikace Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole je určena především učitelům a vedení škol a školských zařízení a školním psychologům. Užitečné informace a rady k doplnění své pracovní agendy v ní najdou také výchovní poradci, metodici prevence, asistenti pedagoga, speciální pedagogové a další členové školního poradenského pracoviště.

Specifikace produktu

Produkt Žák s psychickými problémy: Jak s ním pracovat ve škole zahrnuje tištěnou publikaci a přístup na speciální webovou stránku s užitečnými materiály a online poradnou. Publikace má rozsah 220 tištěných stran. ISBN 978-80-87983-19-5.

Obsah publikace:

 1. Úzkostné poruchy a panická ataka

  • Co je úzkostná porucha a jak se projevuje
  • Co je panická ataka a jak se projevuje
  • Proč vzniká úzkostná porucha a jaké vnější příčiny ji mohou ovlivnit
  • Jak nastavit žákovi s úzkostnou poruchou účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 2. Sebepoškozování

  • Co je sebepoškozování
  • Proč se žáci sebepoškozují a s čím může sebepoškozování souviset
  • Jak nastavit žákovi se sklony k sebepoškozování účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 3. Nutkavé stavy

  • Co jsou obsedantně-kompulsivní poruchy
  • Jak se nutkavé stavy projevují a proč počet dětí s těmito obtížemi narůstá
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi s obsedantně-kompulsivní poruchou
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 4. Poruchy příjmu potravy

  • Co jsou poruchy příjmu potravy a jak se projevují
  • Jaké jsou poruchy příjmu potravy jsou aktuálně mezi žáky rozšířené: užívání energy drinků, ortorexie…
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi s poruchou příjmu potravy
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 5. Žák týraný, zanedbávaný a zneužívaný

  • Co je syndrom CAN
  • Jaké příznaky mohou učitele varovat, že je žák týraný, zanedbávaný či zneužívaný
  • Jak splnit ohlašovací povinnost
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi týranému, zanedbávanému či zneužívanému
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se řešení situace promítá do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 6. Sexuální identita a problematika transgenderu

  • Proč mají někteří žáci zmatek ve své sexuální orientaci či pohlavní identitě
  • Jaké vnější příčiny mohou tyto stavy ovlivnit
  • Jak nastavit žákovi účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jaké jsou možnosti terapie
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 7. Závislosti

  • Co je závislost a jaké druhy závislostí (látkové i nelátkové)
  • Moderní návykové látky ve škole: kratom, nikotinové sáčky, léky, energy drinky…
  • Závislost na sociálních sítích a kyberprostoru
  • Jak nastavit žákovi ve škole účinnou podporu žákovi, který se léčí se závislostí
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 8. Fobie

  • Co jsou fobie a jak se projevují
  • Jaké fobie jsou aktuálně nejrozšířenější u dětí a mladistvých a proč
  • Jak nastavit ve škole účinnou podporu žákovi s fobií
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 9. Depresivní stavy

  • Co je deprese
  • Jak se deprese projevují a jaké vnější příčiny mají vliv na depresivní stavy
  • Jak nastavit žákovi s neurotickými stavy účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jaké jsou možnosti terapie
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 10. Posttraumatická stresová porucha

  • Co je posttraumatická stresová porucha
  • Jak se projevuje a kdo je nejvíce ohrožen jejím vznikem
  • Jak nastavit žákovi s posttraumatickou stresovou poruchou účinnou podporu ve škole
  • Jakému jednání se ve škole naopak vyhnout
  • Jaké jsou možnosti terapie
  • Jak spolupracovat s rodinou a jak se promítá terapie žáka do školního života
  • Řada příkladů z praxe, doporučení, tipy
 11. Legislativní mantinely a podpora pro vedení školy a ředitele

  • Kdy má škola oznamovací povinnost
  • Kdy volat rychlou záchrannou službu a kdy policii
  • Jak se zachovat, pokud je žák nebezpečný sobě a svému okolí
  • Co mít ve školním řádu ohledně návykových látek a bezpečnosti ve škole

+ Privátní stránka s doplňujícími a rozšiřujícími materiály

(přehledy, checklisty, schématy, krizovými plány, vzorovým minimálním preventivním programem apod.) a online poradnou.

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

Lektorka je právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustředí se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

PhDr. Veronika Blaho Vitošková, Ph.D.

Veronika Blaho Vitošková vystudovala na PedF UK obor Psychologie – speciální pedagogika. Čtyři roky pracovala v neziskové organizaci podporující rodiny s dětmi se zdravotním postižením, šest let jako školní psycholožka a vedoucí poradenského pracoviště na pražském gymnáziu. Vyučuje na PedF Univerzity Karlovy v Praze ve specializačními studiu výchovného poradenství a v Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Provozuje též vlastní poradenskou praxi.

Mgr. David Kříž

David Kříž je absolventem jednooborové psychologie na MUNI. Absolvoval různé kurzy (Rorschachova metoda, Koučovací kurz pro psychology), aktuálně je frekventantem psychoterapeutického výcviku gestalt psychoterapie v institutu Dialog. Zároveň působí jako školní psycholog na základní škole a v ambulanci klinického psychologa PhDr. Adama Suchého. Rád pracuje s předškolními dětmi a adolescenty. Při práci využívá kromě terapeutického dialogu i mindfulness přístup a metody groundingu a relaxace. V ambulanci pracuje aktuálně převážně s populací osob, které prožívají genderovou inkongruenci.

Mgr. Hana Hlobilová

Hana Hlobilová je absolventkou jednooborové psychologie na MUNI. Absolvovala kompletní kurz krizové intervence, kurz diagnostiky schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, kurz práce s terapeutickým pískovištěm. Čerpá ze své praxe školní psycholožky na ZŠ a z praxe v krizovém Centru Annabell pro lidi s poruchami příjmu potravy. V současnosti aktivně spolupracuje s online psychologickou poradnou MOJRA.cz (www.mojra.cz).

Mgr. Karolina Diallo, Ph.D.

Karolina Diallo vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, psychologické vzdělání završila atestací z klinické psychologie a atestací z psychoterapie. Vedle práce ve zdravotnictví, která obnáší zejména psychodiagnostiku a psychoterapii, přednáší na univerzitě a věnuje se lektorské činnosti s převažujícím zaměřením na psychopatologii, psychologii osobnosti a vývojovou psychologii. Podílí se na řešení výzkumných projektů a publikuje odborné články.

Mgr. Olena Stelmashenko, CSc.

Olena Stelmashenko je lektorkou trauma respektujícího přístupu. Na Doněcké státní univerzitě vystudovala Mechanismus státní správy a na Doněckém institutu trhu a sociální politiky obor Psychologie. Absolvovala lektorský výcvik trauma respektujícího přístupu a programu STRONG. Zabývá se posilováním psychické odolnosti dospívajících. Zaměřuje se na potřeby duševního zdraví dětí uprchlíků. Snaží se je vybavit dovednostmi, které jim pomohou vyrovnat se s psychickými dopady stresu a traumatu. Kromě toho je absolventkou gestalt psychologie 1. stupně, kurzu kognitivně-behaviorální terapie a řady dalších.

Mgr. Tomáš Jandáč, Ph.D.

Tomáš Jandáč je adiktologem Dětské a dorostové ambulance Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN a výzkumným pracovníkem Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, kde se zabývá zejména problematikou cílové populace dětí a dospívajících s adiktologickými poruchami. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje v programu adiktologie na 1. LF UK v Praze. V minulosti působil jako adiktolog a zástupce vedoucího v rezidenční Terapeutické komunitě Karlov pro mladistvé, mladé dospělé a pro matky s dětmi, dále pracoval jako lektor primární prevence pro základní a střední školy. Je členem několika tuzemských i mezinárodních odborných společností, v České asociaci adiktologů působí jako místopředseda, je členem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, podsekce Dětské a dorostové adiktologie SNN ČLS JEP, OSPRCH a ISSUP.

Mgr. Martina Kastnerová

Martina Kastnerová je psycholožkou, psychoterapeutkou integrované psy- choterapie a koučkou. Působila jako klinická psycholožka v nemocnici na dětském oddělení, dobrovolnice v sociálně-preventivním programu 5P a konzultantka na Lince bezpečí. Pracuje v pedagogicko-psychologické poradně a v centru psychologicko-sociálního poradenství. Má desetiletou zkušenost v roli školní psycholožky na velké škole. Příležitostně přednáší, pořádá besedy u kávy, vede psychoterapeutickou skupinu pro teens. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR a České asociace pro psychoterapii.

Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., MBA

Martin Kaliba je odborným asistentem Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky PdF UHK. Odborně se zabývá například problematikou sebepoškozování, závislosti, sexuality, týrání, zanedbávání a zneužívání dětí. Zaměřuje se na nové výzvy v oblasti edukace, zejména na rizikové chování dětí a mládeže a jeho prevenci a také nové digitální nástroje ve vzdělávání. Se svou kolegyní Mgr. et Mgr. Petrou Ambrožovou, Ph.D., MBA, která je odbornou asistentkou Ústavu sociálních studií PdF UHK, vydal publikaci Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě v kontextu současného školství.

Také doporučujeme