Mgr. Šimon Hradilek

Šimon Hradilek je vedoucím advokátem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Další autoři

Ing. Eva Sedláková

Eva Sedláková působí na odboru Ministerstva financí ČR, který zkoumá problematiku v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému.Zpracovává koncepce daňové politiky v oblasti dalšího vývoje daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů, spolupracuje na koncepci fiskální politiky státu a transformuje ji do daní z příjmů. Pro změny daňové politiky v oblasti daní z příjmů a mezinárodních daňových vztahů zodpovídá za zpracování hodnocení dopadů regulace, věcných záměrů zákonů a prvotních návrhů právních předpisů. Zabezpečuje úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění příjmů, včetně protokolům k nim, smlouvy o mezinárodní spolupráci při správě daní a vymáhání některých finančních pohledávek. Zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti daní z příjmů s primárním a sekundárním právem EU. Zodpovídá za zpracování pozic ČR k návrhům nových právních předpisů a k materiálům z oblasti daní z příjmů vypracovaných orgány EU.

Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.

Působí na předních českých veřejných vysokých školách, jako Vysoká škola ekonomická v Praze a České vysoké učení technické.Svou pedagogickou, vědeckovýzkumnou a publikační činnost zaměřuje na korporátní finance, využití dat pro řízení podniku a oceňování podniku. Je autorkou téměř dvou desítek článků publikovaných v renomovaných zahraničních vědeckých časopisech nebo uveřejněných v rámci mezinárodních konferencí, které jsou součástí uznávaných citačních indexů (ISI, SCOPUS).

Mgr. Pavel Kropáček

Pavel Kropáček je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře Kropáček LEGAL s dlouholetou praxí a unikátním know-how v tvorbě právní dokumentace pro podnikatele, která prošla již mnoha kontrolami České obchodní inspekce.Mezi jeho specializace patří spotřebitelské právo, a to jak z pohledu spotřebitelů, tak z pohledu podnikatelů. Odborné vzdělání v oblasti práva získal na Masarykově univerzitě v Brně. 

Ing. Tomáš Musil

Ing. Tomáš Musil se v oblasti managementu dotací z EU pohybuje již od roku 2006.Působí jako lektor, je autorem desítek úspěšných projektových žádostí a supervizorem více než 100 projektových žádostí (a to v rámci OP PI, OP PIK, OP RLZ, LZZ,OP Z). Je také hodnotitelem bakalářských a diplomových prací na soukromých i veřejných VŠ.

JUDr. Václav Chmelík

Václav Chmelík dlouhodobě působí v advokátní kanceláři KVB. Ve své praxi se věnuje především právu územních samosprávných celků a právu závazkovému.

Ing. Michal Čejka

Ing. Michal Čejka je člen pracovní skupiny ministerstva průmyslu a obchodu k přípravě vyhlášky č. 264/2020 Sb.Je odborným konzultantem v oblasti energeticky úsporných projektů a obnovitelných zdrojů energie ve společnosti PORSENNA o.p.s. a technickým specialistou aliance Šance pro budovy. Podílí se na přípravě programů podpory (OPŽP, NZÚ, OPPIK, IROP) a přípravě legislativy v oblasti energetické náročnosti budov. Dále pracuje jako externí konzultant ministerstva životního prostředí a státního fondu životního prostředí.