Ing. Pavel Sehnal

Majitel společnosti Anylopex plus s.r.o. a projektový manažer divizí AG Grant, AG Energy a AG Projekt.

Věnuje se přípravě žádostí o dotace z programu OPŽP, OPPIK, SZIF i z programu IROP. Zároveň také administruje výběrová řízení.

Další autoři

Mgr. Pavel Kroupa

Mgr.Pavel Kroupa je advokátem specializujícím se na zadávání veřejných zakázek a na smluvní právo, spoluautorem prvního e-learningového kurzu v ČR o smlouvách a veřejných zakázkách a příležitostným přispěvatelem časopisu Veřejné zakázky v praxi.

Ing. Marie Hajšmanová

je dlouholetou soudní znalkyní v oboru mezd a účetnictví a mzdovou auditorkou s garancí IES. Je vyhledávanou lektorkou na problematiku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odměňování v podnikatelské sféře, náhrad mezd a cestovních náhrad. Využívá nejen teoretických znalostí právních předpisů v oblasti pracovního práva a daně z příjmů, ale i praktických zkušeností z práce mzdové účetní, metodičky Finančního ředitelství v Plzni a asistentky daňového poradce a auditora.

JUDr. Ilona Schelleová, Dr.

Ilona Schelleová má čtrnáctiletou praxi soudkyně z povolání na úseku občanskoprávním u soudů prvého i druhého stupně a dále pětiletou praxi asistentky soudce Ústavního soudu ČR.Od roku 1992 je členkou ČAK,  působí jako advokátka v Brně. V rámci své advokátní praxe se mimo jiné specializuje na problematiku úpadkového práva, které zahrnuje jak dřívější úpravu konkurzního práva, tak stávající úpravu insolvenčního řízení. Současně od roku 1992 působí jako vysokoškolská učitelka. Je renomovanou autorkou řady publikací z oblasti konkurzního a úpadkového práva i dalších právních nástrojů krizového řízení. Vzhledem ke své dosavadní činnosti byla zahrnuta do encyklopedie předních žen a mužů ČR Who is …?  (str. 1311).

Iva Ouhrabková

Iva Ouhrabková je výtvarnice, licencovaná arteterapeutka a členka České arteterapeutické asociace, Sdružení českých výtvarných umělců a The International Academy of Ceramics.Nabízí intenzivní sebezkušenostní kurzy, skupinové a individuální výtvarné kurzy, arteterapeutická sezení. Ve své práci využívá projektivní koláže Miroslava Huptycha a další imaginativní techniky. Nově též aplikuje ojedinělou techniku inspirovanou prací v hliněném poli a párovou arteterapii. Má zkušenosti jako lektorka tvořivých kurzů pro děti i dospělé.

Mgr. Tomáš Jandáč, Ph.D.

Tomáš Jandáč je adiktologem Dětské a dorostové ambulance Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN a výzkumným pracovníkem Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, kde se zabývá zejména problematikou cílové populace dětí a dospívajících s adiktologickými poruchami. Jako vysokoškolský pedagog vyučuje v programu adiktologie na 1. LF UK v Praze. V minulosti působil jako adiktolog a zástupce vedoucího v rezidenční Terapeutické komunitě Karlov pro mladistvé, mladé dospělé a pro matky s dětmi, dále pracoval jako lektor primární prevence pro základní a střední školy. Je členem několika tuzemských i mezinárodních odborných společností, v České asociaci adiktologů působí jako místopředseda, je členem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, podsekce Dětské a dorostové adiktologie SNN ČLS JEP, OSPRCH a ISSUP.

Mgr. Martin Krobot

Místopředseda České asociace nutričních terapeutů a odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vlastnil ambulanci v Šumperku, kde se soustředil na potravinové alergie u dětí. Zabývá se dietním stravováním ve školních jídelnách.